Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Regulamin oraz informacja
o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN

REGULAMIN rejestracji na badanie krzywej cukrzycowej 1. postanowienia ogólne
 1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady rejestracji na badanie krzywej cukrzycowej (dalej Usługa) za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez Synevo sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł (dalej: Usługodawca).
 2. Rejestracja na pobranie materiału do badania krzywej cukrzycowej stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DzU z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), (dalej Rejestracja), w związku z powyższym Usługodawca ma obowiązek, na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy sporządzić i udostępnić Regulamin dla Usługodawcy.
 3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.synevo.pl/regulamin-zapisow-krzywa-cukrowa/ w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
  2. zasady świadczenia usług
 1. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.synevo.pl/rezerwacja-krzywa/
 2. Rejestracja dotyczy wykonania usługi – pobrania materiału biologicznego (krwi) do badania krzywej cukrzycowej, krzywej prolaktynowej, krzywej żelazowej.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji na badania w wybranych Punktach Pobrań Usługodawcy na terenie Polski. Katalog Punktów Pobrań Usługodawcy jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w punkcie 4 Regulaminu.
 4. Rejestracja wymaga wskazania:
  1. rodzaju badania;
  2. Punktu Pobrań;
  3. terminu wykonania badania.
 5. Podczas Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania numeru telefonu. Użytkownik, w celu zarządzania rezerwacją, może podać adres e-mail oraz uwagi dotyczące rezerwacji.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 7. Podczas Rejestracji zakazane jest dostarczanie Usługodawcy treści bezprawnych.
 8. Rejestracja Użytkownika odbywa się bezpłatnie. Z tytułu wykonania Usługi Usługodawca pobiera wynagrodzenie.
 9. Dokonując Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (Klauzula informacyjna).
 10. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą wraz z dokonaniem rejestracji. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z rezygnacją z rejestracji lub zrealizowania badań objętych rejestracją lub upływu terminu ich realizacji.
 3. warunki techniczne
 1. Aby Rejestracja możliwa Użytkownik musi dysponować następującymi warunkami technicznymi:
  1. Posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon);
  2. na urządzeniu, o którym mowa w lit. a) mieć zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej;
  3. posiadać aktywny adres e-mail,
  4. posiadać urządzenie z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS).
 2. W przypadku problemów technicznych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu +48221202400 lub przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@synevo.pl.
 3. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności strony internetowej https://www.synevo.pl/rezerwacja-krzywa/. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w jej działaniu mogą wynikać, między innymi ze względów bezpieczeństwa, z konieczności prowadzenia prac modernizacyjnych lub wystąpienia siły wyższej.
 4. wyłącznie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach elektronicznych Użytkownika, które uniemożliwiają Mu korzystanie z Usługi,
  2. ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane,
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że okoliczności te nie wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika,
  4. nieprawidłowe funkcjonowaniu Usługi jeżeli jest ono następstwem zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec) m.in. wadliwe działanie sieci teleinformatycznej, wadliwe działanie sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych,
  5. korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa ani za następstwa takiego korzystania.
 5. reklamacje
 1. Reklamacje związane z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz uwagi i pytania należy zgłaszać do Usługodawcy na adres: e-mail kontakt@synevo.pl.
 2. W treści reklamacji należy podać następujące informacje: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia, określenie oczekiwań użytkownika względem Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie należy uznać, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie 01.07.2022, obowiązuje do odwołania i dotyczy umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian treści Regulaminu o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały Ich interesów oraz modyfikacji funkcjonowania Usługi, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą związane z wykonaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną są rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
na potrzeby rejestracji na pobranie materiału do badania krzywej cukrzycowej

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy poinformować że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.

 

Inspektor Ochrony Danych

Synevo sp. z o.o. wyznaczyło Annę Dąbrowską-Kordzińską jako Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej, tj. w ramach funkcjonalności umożliwiającej rezerwację terminu na pobranie materiału do badań krzywej cukrzycowej w wybranym Punkcie Pobrań Synevo oraz w celu obsługi reklamacji, zgłoszeń.

Dostęp do danych

Poza Synevo sp. z o.o. dostęp do Państwa danych mogą mieć:

 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo sp. z o.o., w tym podmioty lecznicze.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Państwa upoważnione.

 

Okres przetwarzania danych osobowych w Synevo sp. z o.o

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, gdy dane przetwarzaliśmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty rezerwacji terminu usługi medycznej. Podczas realizacji usługi medycznej dane mogą zostać włączone do dokumentacji medycznej i być dalej przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy obowiązującego prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli macie Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Synevo sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

 

Podanie danych osobowych

Korzystanie z usług Synevo sp. z o.o. jest dobrowolne. Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi rezerwację terminu na pobranie materiału do badań w Punkcie Pobrań Synevo.

Synevo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.