Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Alergia jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku, niemożliwe jest jej trwałe wyleczenie. To nadwrażliwość przy kontakcie z alergenami związana z działaniem układu odpornościowego. Mechanizmy leżące u podstaw nietolerancji pokarmowej są złożone i nie do końca poznane.

Do najczęstszych alergii należą: alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, astma oskrzelowa oraz wyprysk alergiczny. Rzadziej występują alergie na jady owadów, leki i pokarmy, ale są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do reakcji anafilaktycznych. Wyróżniają się przede wszystkim użądlenie przez pszczoły i osy oraz nadwrażliwość na orzechy i orzeszki ziemne.

Choroby alergiczne są coraz częstszym problemem zdrowotnym XXI wieku, ale też i ekonomicznym, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych. Około 20-30% populacji doświadcza jakiejś formy alergii. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba chorych obejmie połowę populacji w Europie. U części pacjentów występują incydentalne łagodne reakcje alergiczne, u innych jest to długotrwała choroba wyniszczająca organizm. Może też wystąpić rzadka, ale natychmiastowa i gwałtownie przebiegająca reakcja anafilaktyczna na alergen, na który pacjent jest szczególnie wrażliwy. Wstrząs anafilaktyczny prowadzący do nagłych zaburzeń układu naczyniowo-sercowego lub skurczu oskrzeli jest niezwykle niebezpieczny i niespodziewany, może być śmiertelny – mówi dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju Synevo.

Czynnikami powodującymi alergie są alergeny, substancje wywołujące odpowiedź immunologiczną powstającą w wyniku nadwrażliwości immunologicznej. Alergeny mogą wnikać do organizmu różnymi drogami, dlatego dzieli się je na:

– wziewne (np. kurz, roztocze, sierść zwierząt, grzyby oraz sezonowo pyłki traw, drzew i innych roślin),

– kontaktowe (np. substancje chemiczne, lateks),

– pokarmowe (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego),

– iniekcyjne (jady owadów, leki podawane domięśniowo lub dożylnie).

Wyróżnia się 4 typy reakcji alergicznych:

Typ I – reakcja wczesna, anafilaktyczna

W tej postaci alergii występuje wzrost poziomu immunoglobulin IgE, które poprzez swoiste receptory są przyłączane do komórek układu odpornościowego, w tym komórek tucznych
i bazofili. Proces ten rozpoczyna reakcję nadwrażliwości typu I. Ponowny kon­takt z alergenem powo­duje utrwa­le­nie tzw. „pamięci immu­no­lo­gicz­nej” i naraża na zaostrze­nie alergii. Po każdym kolejnym wniknięciu alergenu reakcja następuje bardzo szybko, już po kilkudziesięciu minutach i może prowadzić do niebezpiecznego dla życia wstrząsu anafilaktycznego.

Cho­roby zwią­za­ne z nad­wraż­li­wo­ścią typu I: katar sienny, astma oskrzelowa, ato­powe zapalenie skóry, aler­gie pokarmowe, aler­gie na jady zwierząt.

Typ II – reakcja cytotoksyczna

Reakcja występuje po 20 minutach do kilku godzin. Przyczyną mogą być pokarmy lub leki.

Produkowane są przeciwciała typu IgM i IgG, które błęd­nie wiążą się z komór­kami orga­ni­zmu i powo­dują ich nisz­cze­nie, poprzez akty­wa­cję innych mecha­ni­zmów układu odpor­no­ścio­wego: układu dopeł­nia­cza, komór­rek NK i fago­cy­tów. Uszkodzenie komórek w tym procesie wywołuje proces zapalny.

Cho­roby zwią­za­ne z nad­wraż­li­wo­ścią typu II: prze­wle­kła pokrzywka, reak­cja poprzetoczeniowa, choroba hemolityczna noworodków, ane­mia hemo­li­tyczna. Do tej grupy zalicza się także niektóre przypadki choroby pęcherzowej, tocznia, miastenię i nadczynność tarczycy.

Typ III – reakcja kompleksów immunologicznych

W tym typie nadwrażliwości produkowane prze­ciw­ciała IgG łączą się z anty­ge­nem two­rząc tzw. kom­pleksy immu­no­lo­giczne, które odkła­dają się w tkan­kach (np. w ner­kach) akty­wując układ dopeł­nia­cza. Powstałe kom­pleksy immu­no­lo­giczne pobu­dzają neu­tro­file i płytki krwi, które groma­dząc się  uszka­dzają ota­cza­jącą tkankę. Objawy występują po kilku godzinach od kontaktu z alergenem.

Cho­roby zwią­za­ne z nad­wraż­li­wo­ścią typu III: guzkowe zapalenie tętnic, reumato­idalne zapalenie stawów, toczeń ukła­dowy, kłę­busz­kowe zapa­le­nie nerek, liszaj układowy. Do tej grupy alergii zalicza się także alergie pokarmowe IgG-zależne.

Typ IV – reakcja komórkowa, opóźniona

Uczu­le­nie nastę­puje naj­czę­ściej w wyniku dłu­go­trwaa­łego kon­taktu z anty­ge­nem, np. prze­wle­kłe przyj­mo­wa­nie leków, nosze­nie zegarka czy biżu­te­rii z niklem, prze­wle­kłe infek­cje. W wyniku zetknię­cia z anty­ge­nem pobu­dzane są lim­fo­cyty T oraz monocyty i makrofagi. Reakcja występuje po 2-3 dniach od narażenia na antygen i zależy od wydzielania przez limfocyty cytokin, małych cząsteczek biorących udział m.in. w regulacji odporności i przekazywaniu informacji miedzy komórkami. Ta postać nadwrażliwości ma różny obraz kliniczny zwykle ujawniający się jako zmiany skórne.

Cho­roby zwią­za­ne z nad­wraż­li­wo­ścią typu IV: aler­giczny wyprysk kontaktowy, aler­gie na leki, na metale, alergie zawodowe, nie­wielki odse­tek aler­gii pokar­mo­wych (zwłasz­cza aler­gie na mleko kro­wie, soję i ryż).

W diagnostyce chorób alergicznych wykorzystywane są testy in vivo (testy skórne, płatkowe, próby prowokacji i inne) oraz testy in vitro – eozynofilia, całkowity poziom immunoglobuliny IgE oraz alergenowo swoiste przeciwciała IgE, przeciwciała IgG (szczególnie w nadwrażliwości pokarmowej), tryptaza, test aktywacji bazofilów BAT, test transformacji limfocytów LTT, antygen CD69, cytokiny, ocena cytotoksyczności.

Pewne składniki pokarmowe i dodatki do żywności są odpowiedzialne najczęściej za niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego. Nadwrażliwość pokarmowa może być spowodowana udziałem mechanizmów immunologicznych lub też nie. W pierwszym przypadku mówi się o alergii pokarmowej, natomiast wszystkie pozostałe reakcje określane są mianem niealergicznej nadwrażliwości pokarmowej albo nazywane są nietolerancją pokarmową. Głównym przykładem nieimmunologicznej reakcji na pokarm jest nietolerancja laktozy powodująca objawy ze strony przewodu pokarmowego (takie jak wzdęcia, kurczowe bóle brzucha, biegunka). Proponowane obecnie w szerokim zakresie testy na nietolerancję pokarmową IgG-zależną pozwalają na wyeliminowanie produktów spożywczych wywołujących niepożądane objawy i wskazują artykuły dobrze tolerowane.

Więcej na: /alergologia/

Pobierz cały tekst:Informacja_prasowa_Synevo_Diagnotyka_laboratoryjna_w_chorobach_alergicznych_27.07.2018_v1

alergie wziewne alergie i pyłki alergie i kichanie

______________________________________________________________________

Synevo – Laboratoria Medyczne
Grupa Synevo jest obecna w wielu państwach Europy, a sieć Laboratoriów Medycznych Synevo działa na terenie Niemiec, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Bułgarii oraz Serbii. W Polsce początki działalności firmy sięgają 2002 roku. Laboratoria Medyczne Synevo specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, od podstawowych badań z krwi i moczu po specjalistyczne testy i zaawansowane badania diagnostyczne w zakresie: alergologii, analityki ogólnej, autoimmunologii, histopatologii, badań genetycznych, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, immunologii i hematologii. Laboratoria Synevo wyróżnia nie tylko szeroka oferta badań, ale też ich niezwykle wysoka jakość oraz profesjonalny zespół specjalistów w różnych dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej.