Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Strategia podatkowa 1

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy dotycząca działalności Synevo Sp. z o.o. [dalej: Synevo lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1].

I. Informacje o Spółce

Synevo jest częścią Medicover, wiodącego międzynarodowego dostawcy usług medycznych
i diagnostycznych z siedzibą w Szwecji, notowanego na sztokholmskiej giełdzie papierów wartościowych Nasdaq Stockholm. Medicover został założony w 1995 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi medyczne w Polsce, a następnie rozszerzył swoją działalność na inne kraje. Obecnie największe oddziały Medicover znajdują się w Polsce, Niemczech, Rumunii, na Ukrainie i w Indiach. Medicover świadczy szerokie spektrum usług medycznych poprzez rozbudowaną sieć przychodni, szpitali, laboratoriów i punktów pobrań krwi. Medicover dzieli się na trzy główne dywizje, tj. usługi diagnostyczne (do której należy Spółka), usługi opieki zdrowotnej oraz działalność klubów fitness.

Synevo jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań dla laboratoriów diagnostycznych w Polsce oraz liderem we wdrażaniu najnowszych badań laboratoryjnych. Ponadto, Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie ogólnej i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej: od prostych badań diagnostycznych po prowadzenie skomplikowanych projektów badań naukowych i klinicznych oraz wykonywanie sprzedaży odczynników.

Sieć laboratoryjna Synevo składa się z regionalnych i centralnych:

 • laboratoriów szpitalnych, które są w stanie zapewnić szybkie testy diagnostyczne i ułatwić dostęp poza teren zakładu do szerokiej gamy testów;
 • specjalistycznych laboratoriów, które zapewniają scentralizowane usługi w określonej dziedzinie medycznej, np. immunologię, genetykę czy histopatologię;
 • punktów poboru krwi działających jako punkty zbierania próbek krwi, moczu i tkanek, które są następnie transportowane do laboratoriów Synevo i tam też są poddane analizie i badaniu.

Strategicznym celem Synevo jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, które obejmują szeroko zakrojone usługi medyczne, narzędzia diagnostyczne i dostępne kanały komunikacji w celu zaspokojenia potrzeby klientów Spółki.

II. Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez Spółkę w 2021 roku podatkowym

 • Spółka przykłada dużą wagę do realizacji obowiązków podatkowych zgodnie z regulacjami wynikającymi z obowiązujących krajowych przepisów prawa podatkowego oraz przepisów prawa Unii Europejskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych. W obszarach nieuregulowanych bezpośrednio powyższymi przepisami, Synevo korzysta z indywidualnych lub ogólnych interpretacji przepisów podatkowych wydanych przez organy administracji podatkowej oraz kieruje się orzecznictwem sądów, wytycznymi, instrukcjami i objaśnieniami wydanymi przez władze podatkowe oraz krajowe i międzynarodowe organizacje tworzące fora wymiany poglądów na temat regulacji podatkowych (m.in. OECD).
 • Synevo przykłada dużą wagę do pełnej transparencji w obszarze podatkowym. Tym samym, Spółka dąży do dokonywania płatności podatków oraz innych należności o charakterze publiczno-prawnych w faktycznie należnych kwotach, w wyznaczono ustawowo terminach oraz na rzecz właściwych organów administracji państwowej w kraju funkcjonowania Synevo.
 • Synevo stosuje podejście ostrożnościowe zarówno do realizacji funkcji podatkowych, kształtowania swojej polityki podatkowej, jak i planowania podatkowego. W związku z czym, Spółka podejmuje wyłącznie inicjatywy spełniające wymogi prawne i podatkowe oraz posiadające realne uzasadnienie na niwie biznesowej, których szczegóły jest w stanie w pełni ujawnić organom podatkowym.
 • W sytuacji wystąpienia ewentualnych wątpliwości co do interpretacji podatkowej określonych zdarzeń lub regulacji prawnych, Spółka wybiera najmniej kontrowersyjne podejście, nawet jeśli wiązałoby się ono z koniecznością uiszczenia wyższych należności podatkowych oraz korzysta z pomocy zewnętrznych doradców podatkowych i kancelarii prawnych. W przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie konsekwencji podatkowych określonych działań i operacji lub nie istnieje dotychczas ukształtowana linia interpretacyjna na tym polu, Synevo stosuje podejście ograniczające ryzyko powstania po stronie Spółki zaległości podatkowych oraz ryzyko powstania przedmiotowego sporu na tym tle.
 • Synevo podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie ekspozycji Spółki na ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych i ich interpretacji. Spółka stale monitoruje zmiany w przepisach podatkowych, analizuje ich wpływ na prowadzoną przez siebie działalność oraz identyfikuje transakcje gospodarcze, w stosunku do których zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy podatkowej. Dodatkowo, Spółka poszerza wiedzę pracowników odpowiedzialnych za realizacje funkcji podatkowych poprzez zapewnienie cyklicznych szkoleń z zakresu przepisów podatkowych oraz podejmuje działania zmierzające do wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w zakresie prawa podatkowego oraz dostosowania planowanych lub przyszłych działań do obowiązującej wykładni.
 • Realizując transakcje z dostawcami, Spółka dąży do zachowania należytej staranności oraz dokonuje oceny kontrahentów i transakcji z perspektywy ewentualnych ryzyk podatkowych.
 • Synevo angażuje się w transparentną oraz pełną szacunku współpracę z organami podatkowymi oraz przywiązuje dużą uwagę do kompleksowego i terminowego wyjaśniania ewentualnych wątpliwości lub pytań ze strony organów.
 • Synevo przykłada dużą wagę do reputacji i wartości marki, dlatego posiada niską tolerancję dla transakcji, które mogłyby potencjalnie szkodzić tym wartościom. W związku z czym, Spółka nie podejmuje działań, które byłyby nieuzasadnione faktycznymi potrzebami strategicznymi i biznesowymi oraz byłyby nakierowane jedynie na uzyskanie korzyści podatkowych.

 

III. Zobowiązania publiczno-prawne Spółki za 2021 rok podatkowy

Synevo uznaje płacenie podatków jako jeden z głównych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przykłada dużą wagę do pełnej transparencji w obszarze podatkowym.
W związku z czym w poniższej tabeli zaprezentowane zostały informacje dotyczące dokonanych przez Spółkę wpłat podatków i innych należności publiczno-prawnych za rok podatkowy 2021 oraz za rok wcześniejszy:

 

2020

2021

Podatek VAT

784 371 zł

987 922 zł

Podatek CIT

3 025 631 zł

13 783 115 zł

Podatek PIT

4 401 132 zł

5 966 762 zł

Podatek od nieruchomości

14 649 zł

15 133 zł

Podatek u źródła (WHT)

394 679 zł

56 191 zł

Wpłaty do ZUS

17 703 416 zł

26 643 249 zł

Wpłaty na PFRON

332 416 zł

393 667 zł

SUMA

26 656 294 zł

47 846 039 zł

IV. Informacja o stosowanych przez Spółkę procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka zarządza obszarem podatkowym zgodnie z zasadami określonymi w przyjętych wewnętrznych procedurach i zasadach funkcjonowania Spółki (w tym również w niektórych przypadkach przyjętych w sposób ustny / obiegowy), tj. w szczególności:

 • Procedurze Prowadzenia Kas i Zarządzania Gotówką w Punktach Pobrań,
 • Instrukcji Prowadzenia Kas w Punktach Pobrań,
 • Instrukcji Zarządzania Gotówką w Punktach Pobrań,
 • Instrukcji Użytkowania Kas Rejestrujących,
 • Instrukcji obiegu i akceptacji dokumentów księgowych,
 • Procedurze weryfikacji kontrahenta, umów, zakupów, sprzedaży,
 • Procedurze zakupów niemedycznych.

Wewnętrzne regulacje mają na celu zachowanie należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązujących ją przepisów podatkowych. Dodatkowo, wdrożone procedury podlegają cyklicznemu przeglądowi celem bieżącej modyfikacji ujętych w nich zasad pod kątem ich dostosowania do zmieniających się regulacji podatkowych oraz zmian organizacyjnych w Synevo.

V. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji[2].

VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Synevo działaniach restrukturyzacyjnych

Spółka nie podjęła w analizowanym roku działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Synevo lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Natomiast w 2021 roku Spółka planowała podjąć działanie restrukturyzacyjne, które nastąpiło
w kolejnym roku tj. 8 kwietnia 2022 r. oraz polegało na nabyciu przez Synevo zorganizowanej części przedsiębiorstwa NZOZ Dialab Diagnostyka Laboratoryjna, prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług laboratoryjnych.

VII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o istotnej wartości (tj. przekraczające progi wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy), których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Synevo za 2021 rok podatkowy.

Transakcje usługowe:

 • świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej na rzecz podmiotów powiązanych, które są nabywane w celu prawidłowego i kompleksowego świadczenia usług medycznych lub wykonywania badań klinicznych.

Transakcje finansowe:

 • zaciągnięcie pożyczek przez Synevo od podmiotu powiązanego, które zostały przeznaczone na tworzenie przez Synevo sieci placówek diagnostyki laboratoryjnej;
 • usługi zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling krajowy) z podmiotami z Grupy Medicover.

Jednocześnie Spółka była stroną innych transakcji o wartościach nieprzekraczających progów określonych w art. 11k ust. 2 Ustawy, które dotyczyły m.in. zakupu badań laboratoryjnych, sprzedaży materiałów medycznych, zakupu licencji i refaktur.

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała w 2021 roku podatkowym rozliczeń podatkowych z podmiotami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.

IX. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W 2021 roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego (tzw. MDR-1), o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji, w związku z czym nie przekazała przedmiotowej informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

X. Informacja o złożonych przez Synevo wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej

Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji. Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług[3] oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym[4].

 

 

 

 

[1]           Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) [dalej: Ustawa].

[2]           Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), [dalej: Ordynacja].

[3]           Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

[4]           Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.).