Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Polityka prywatności

Dowiedz się więcej

Zasady przetwarzania danych osobowych SynevoOnline


Sprawdź
Klauzula informacyjna dla Użytkowników serwisów społecznościowych i czatu


Sprawdź

 

Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie,

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować iż:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Synevo sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Annę Dąbrowską-Kordzińską, z którym możesz kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • drogą e-mail: iod@synevo.pl
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa
 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.

Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania diagnostycznego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych poniżej:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, cel badania.
 • Dane szczególnie chronione, dotyczące stanu zdrowia: rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.
 • Dane genetyczne – w przypadku badań genetycznych.
 • Możemy również otrzymać Państwa numer telefonu i adres e-mail. Dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt z Państwem, gdy będzie to konieczne (np. aby poinformować o wynikach alarmowych lub konieczności ponownego pobrania materiału do badań), a także udostępnienie Państwu dokumentacji medycznej w ramach komunikacji elektronicznej oraz poprzez Serwis SynevoOnline (np. aby poinformować o gotowości wyniku badań do odbioru, przesłać kod dostępu do odbioru wyników badań w Serwisie SynevoOnline). Źródłem tych danych może być podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający Państwu świadczeń zdrowotnych.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w powiązaniu z przepisami prawa medycznego, w szczególności: ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z ustawą z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych podstawą są przepisy prawa podatkowego, w tym m.in. ustawy z dnia 29.09.1994 r.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W zakresie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, obsługa reklamacji, przekazanych zgłoszeń i opinii, telefonicznych wniosków, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny, przekazanie materiałów promujących produkty i usługi, badanie opinii i satysfakcji z naszych usług, przeprowadzanie ankiet dla prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu zarządzanie udzielaniem przez nas usług oraz w przypadku rejestrowania rozmów telefonicznych: umożliwienie kontaktu telefonicznego, podniesienie bezpieczeństwa, rzetelności i poziomu świadczonej obsługi klienta oraz ewentualna jednoznaczna ocena przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy administratorem a osobą dzwoniącą, Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W zakresie realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO, Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo sp. z o.o. działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej, prowadzenia i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem Tych usług. Państwa dane mogą być również przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zamawiania badań i innych produktów i usług, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń.

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, rozmowy będą rejestrowane i przechowywane, a podane podczas rozmowy dane osobowe będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa, rzetelności i poziomu świadczonej obsługi klienta oraz ewentualnej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy administratorem a osobą dzwoniącą.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny prowadzony przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz na terenie naszych placówek, archiwizacji Państwa danych zgodnie z przepisami prawa, realizacji wniosków dotyczących Państwa praw wynikających z RODO, przekazania materiałów promujących produkty i usługi, prowadzenia badań jakości i satysfakcji z usług, tworzenia statystyk oraz zestawień (w tym również anonimowych), które będą służyć zarządzaniu udzielaniem i optymalizacji poziomu świadczonych usług oraz budowie strategii biznesowej, obsługi przekazanych reklamacji, opinii i zgłoszeń, telefonicznej obsługi Państwa wniosku, kiedy dzwonią Państwo do nas w celu sprawdzenia gotowości wyniku, weryfikacji danych na konie SynevoOnline, uzyskania pomocy przy logowaniu do konta SynevoOnline, jego usunięcia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Synevo sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

 1. Dostęp do Państwa danych.

Poza Synevo sp. z o.o. dostęp do Państwa danych mają:

 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo sp. z o.o., w szczególności podmioty wykonujące działalność leczniczą, firmy realizujące płatności, dostawcy rozwiązań IT, podmioty w charakterze podmiotów przetwarzających.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Państwa upoważnione.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych w Synevo sp. z o.o.

Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co do zasady przez co najmniej 20 lat, a dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat. Jeżeli dane przetwarzaliśmy w celu dochodzenia roszczeń, przechowujemy je do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą do 12 miesięcy od dnia nagrania, zapisy z systemów monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie telefoniczne lub monitoringu wizyjnego stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Możemy wysyłać dane do państw trzecich w celu wykonania badania diagnostycznego wyłącznie na podstawie odrębnej zgody.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz ich kopii.

W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Synevo sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie.

Jeśli macie Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych osobowych.

Korzystanie z usług Synevo sp. z o.o. jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.

 

Synevo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

(wydanie 28.07.2023 r.)

Zobacz też:

Klauzula dot. finansowania badania diagnostycznego przez pracodawcę


Sprawdź
Klauzula informacyjna dla Partnerów i osób działających w ich imieniu


Sprawdź
Klauzula informacyjna dla Klientów i osób działających w ich imieniu


Sprawdź
Klauzula informacyjna_webinaria


Sprawdź
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny


Sprawdź
Regulamin monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym Synevo sp. z o.o.


Sprawdź
Klauzula informacyjna – zgody marketingowe


Sprawdź
Regulamin reklamacji


Sprawdź
Zasady przetwarzania danych osobowych SynevoOnline


Sprawdź
Klauzula informacyjna MySynevo


Sprawdź