Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna – komunikacja marketingowa

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Synevo sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa (dalej jako Administrator, Spółka), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@synevo.pl lub korespondencyjnie na powyższy adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@synevo.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, za jaki uważa się marketing własnych produktów i usług, przy wykorzystaniu wybranych form komunikacji w związku z wyrażonymi zgodami na konkretne źródło komunikacji (sms, mms, połączenia głosowe, e-mail): newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego), rozmowy głosowe (marketing telefoniczny), przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail, sms), wysyłka materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, za jaki uważa się chęć poznania Państwa opinii na temat świadczonych przez nas usług, w celu prowadzenia badań satysfakcji klienta, za pomocą wskazanych źródeł, na które wyrażono zgodę (e-mail, połączenia głosowe, sms), a następnie w celu archiwizacji formularzy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności RODO, prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach statystycznych związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obrony roszczeń, jeśli zaistnieje okoliczność uzasadniająca przetwarzanie danych w tym celu;
  6. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była wyrażana.
 4. Dane osobowe związane z działaniami marketingowymi i handlowymi oraz w celach statystycznych będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych i handlowych, nie dłużej niż do momentu wycofania zgód wyrażonych w tym celu lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem badań satysfakcji klienta są przetwarzane przez okres prowadzenia badań, a następnie 12 miesięcy w celu ich archiwizacji lub do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres realizacji celu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w zależności, co nastąpi jako pierwsze. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą  podmioty świadczące usługi dla Administratora, z którymi zawarto umowy powierzenia danych. W szczególności odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu, ochrony danych osobowych, dostawy poczty elektronicznej, usług i rozwiązań IT, niszczących dokumenty i je archiwizujących, firmy kurierskie i Poczta polska, uprawnione organy państwowe.
 6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi Synevo realizację wskazanych powyżej celów, w szczególności w zakresie promocji i marketingu usług Administratora.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione/przekazywane naszym dostawcom usług, przekazane i/lub przechowywane poza EOG, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż te, które obowiązują w Państwa kraju. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG, mogą zostać podjęte dodatkowe kroki mające na celu ochronę istotnych danych osobowych. Nasi odbiorcy spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub stosuje inne podstawy prawne dozwolone przez obowiązujące wymagania prawne.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, kopiowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mają Państwo w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych na adres podany w pkt 2 powyżej.

Data wydania: 2024-03-11