Jakość

Dbamy o najwyższy poziom usług

Jakość SynevoSystem ZarządzaniaKompetencje

Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 15189

Laboratoria Synevo jako jedne z pierwszych w Polsce wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 15189, który obejmuje organizację, zarządzanie oraz działalność badawczą laboratoriów.

W celu uzyskania obiektywnych dowodów skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością Zarząd Synevo podjął decyzję o poddaniu laboratoriów ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji – jednostkę niezależną posiadającą uprawnienia do potwierdzania wyników badań.

Nasz mocne strony wg audytorów z Polskiego Centrum Akredytacji

Auditorzy wizytujący Laboratoria Synevo jako mocne strony wymienili:

  • kompetentny personel
  • zaangażowanie
  • doskonałe warunki lokalowe i środowiskowe
  • nowoczesne wyposażenie badawcze
  • doskonałe wyniki uzyskiwane w kontroli zewnątrz laboratoryjnej

Prowadzimy ciągły monitoring jakości poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Zleceniodawcy oceniają pracę laboratoriów pod kątem własnych oczekiwań. Podobne kontrole są prowadzone przez jednostki nadrzędne – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Sanepid.

Do wszystkich badań wykorzystujemy wyłącznie certyfikowane odczynniki, zestawy i aparaty, między innymi Roche Diagnostics, bioMereux, Abbott i Siemens.

Prawidłową identyfikację oraz rozpoznawalność zapewnia nam system kodów kreskowych i specjalistyczne oprogramowanie. Synevo, w trosce o swoich pacjentów, wdrożyło program kontroli wewnętrznej i międzylaboratoryjnej, który gwarantuje wysoką jakość analityczną badań.

TUTAJ można pobrać certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 15189 dla Synevo sp. z o.o.

Zakres akredytacji: AM 002

Otrzymany certyfikat ISO 9001 potwierdzający zgodność naszego systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie podstawowej i zaawansowanej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej, genetyki, biologii molekularnej, histopatologii i cytologii jest kolejnym, niezależnym potwierdzeniem naszych kompetencji i wysokiej jakości usług, co stawia nas w gronie liderów na polskim rynku.

Kluczowym celem systemu zarządzania wdrożonego w Synevo sp. z o.o. jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów i personelu, zaspokojenie potrzeb wszystkich klientów oraz ciągłe doskonalenie organizacji w tym obszarze.

Mamy świadomość znaczenia dostarczanych przez nas informacji w procesie opieki nad pacjentem, ich wpływu na decyzję dotyczące diagnozy, doboru terapii i monitorowania leczenia i dlatego dbamy o to, by świadczona przez nas usługa za każdym razem skutkowała wydaniem wiarygodnego wyniku odzwierciedlającego rzeczywisty stan zdrowia pacjenta.

Funkcjonujący w spółce System Zarządzania został opisany w dokumentacji, zgodnie z którą postępuje cały personel Synevo. Umożliwia to standaryzację procesów, która sprzyja osiąganiu pożądanego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

System Zarządzania został wdrożony we wszystkich laboratoriach Synevo. Aby mieć pewność, że jego założenia są w pełni respektowane, a rutynowa praca przebiega zgodnie z przyjętymi standardami, regularnie prowadzone są audyty wewnętrzne. Audytorami są upoważnieni pracownicy Synevo niezaangażowani bezpośrednio w działalność audytowanego obszaru. Audyty prowadzone są
z poszanowaniem zasad bezstronności, niezależności oraz obiektywności i obejmują wszystkie obszary Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System zarządzania jest stale doskonalony. Dzięki opracowanym wskaźnikom jakości możemy realnie ocenić postęp naszych działań, wyznaczać sobie ambitne cele i mierzyć stopień ich realizacji.

Kompleksowa ocena funkcjonowania organizacji prowadzona jest podczas przeglądów zarządzania, czyli organizowanych w określonych odstępach czasu, spotkań najwyższego kierownictwa Spółki z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary organizacyjne, podczas których omawia się istotne aspekty funkcjonowania Systemu Zarządzania, który jest weryfikowany pod kątem jego adekwatności, skuteczności i przydatności, a także ustala cele i plany na kolejne miesiące i lata.

Laboratoria Synevo świadczą usługi na podstawie zawartych umów. Przed zawarciem umowy, ocenia się możliwości spełnienia przez laboratorium jej warunków. Dotyczy to głównie możliwości wykonania określonego rodzaju badań, dostępności wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz konieczności korzystania z podwykonawstwa. Personel laboratorium jest informowany o warunkach umowy, na których spełnienie ma wpływ.

Mimo, że Laboratoria Synevo oferują szerokie spektrum badań laboratoryjnych, istnieją sytuacje, w których konieczne jest powierzenie badań podwykonawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy ustawodawca wskazuje laboratorium dedykowane do określonego typu badań, gdy jest to istotne dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług w sytuacjach awaryjnych lub gdy podwykonawcę wskazuje zleceniodawca. Podwykonawcy są wybierani na podstawie restrykcyjnych kryteriów jakościowych, monitorowani i regularnie oceniani. Synevo sp. z o.o. w pełni odpowiada za wynik badania uzyskany w laboratorium podwykonawcy.

Wiemy jak istotny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług ma stosowane przez nas wyposażenie pomiarowo-badawcze i pomocnicze, odczynnik oraz inne nabywane towary i usługi. W związku z tym podobnie jak podwykonawcy, również dostawcy kwalifikowani są na podstawie rygorystycznych kryteriów, a podczas współpracy nadzorowani i regularnie oceniani.

Spółka Synevo zatrudnia pracowników o wysokich kompetencjach, na które składa się ich wykształcenie, wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe. Dzięki temu nasi diagności laboratoryjni udzielają fachowych porad odbiorcom usług medycznych zarówno na etapie zlecania badań, jak i podczas laboratoryjnej interpretacji wyników. W trudnych przypadkach diagnostów wspiera Rada Naukowa. W trosce o wysoka jakość świadczonych przez nas usług i wiarygodności wydawanych wyników badań organizujemy również szkolenie dla naszych klientów i kontrahentów w zakresie standardów postępowania na etapie przedanalitycznym oraz szkolenia merytoryczne prowadzone przez ekspertów różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej.

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza usługa była rzetelna i zaspokajała potrzeby odbiorcy. Jeśli jednak zleceniodawca uzna, że usługa nie została wykonana należycie, ma prawo do reklamacji. Synevo rozpatruje reklamacje złożone ustnie i pisemnie. Po otrzymaniu reklamacji, w każdym przypadku prowadzone są działania wyjaśniające. Jeżeli reklamacja jest zasadna, uznajemy roszczenia składającego i wdrażamy działania mające na celu wyeliminowanie przyczyn zaistniałej niezgodności aby zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości.

Największym kapitałem spółki Synevo są zatrudnieni w niej ludzie. Dbamy o rozwój naszych pracowników, wspieramy ich edukację i podnoszenie kwalifikacji poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz delegowanie na szkolenia organizowane poza firmą. Działania te maja na celu nie tylko spełnienie wymagania ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk medycznych, ale również podniesienie świadomości personelu w zakresie znaczenia ich pracy w opiece nad pacjentem. Dlatego obok szeregu szkoleń merytorycznych pracownicy Synevo uczestniczą również w szkoleniach dotyczących obsługi pacjenta, przetwarzania danych osobowych i poufnych oraz etyki zawodowej. Synevo zatrudnia personel medyczny o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami obowiązującego prawa – lekarzy, diagnostów laboratoryjnych w tym specjalistów różnych dziedzin mających zastosowanie
w diagnostyce laboratoryjnej, techników analityki medycznej, pielęgniarki i ratowników medycznych.

Ważnym aspektem wpływającym na jakość pracy laboratoriów są warunki lokalowo-środowiskowe. Pomieszczenia laboratorium spełniają wymagania prawa i są odpowiednie do prowadzonych w nich prac. Czynniki środowiskowe takie jak np. oświetlenie, hałas, wilgotność i temperatura są monitorowane. W miarę możliwości minimalizuje się ich niekorzystny wpływ na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Pomieszczenia są projektowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo, efektywność i płynność pracy. Pomieszczenia przeznaczone do obsługi pacjenta gwarantują komfort i intymność podczas świadczenia usług.

Scroll Up