Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.

Jakość

Dbamy o najwyższy poziom usług

Jakość SynevoSystem ZarządzaniaKompetencjeCertyfikaty i Zakres Akredytacji AM002 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 15189

Laboratoria Synevo jako jedne z pierwszych w Polsce wdrożyły system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 15189, który obejmuje organizację, zarządzanie oraz działalność badawczą laboratoriów.

W celu uzyskania obiektywnych dowodów skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością Zarząd Synevo podjął decyzję o poddaniu laboratoriów ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji – jednostkę niezależną posiadającą uprawnienia do potwierdzania kompetencji technicznych wykonywania badań w zgłoszonym zakresie oraz działania wdrożonego systemu zarządzania.

Nasz mocne strony wg audytorów z Polskiego Centrum Akredytacji

Auditorzy wizytujący Laboratoria Synevo jako mocne strony wymienili:

 • kompetentny personel
 • zaangażowanie
 • dostosowane do wymagań warunki lokalowe i środowiskowe
 • nowoczesne wyposażenie pomiarowo-badawcze
 • prawidłowe, potwierdzone certyfikatami wyniki kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, dostarczanej przez uznanych, certyfikowanych organizatorów krajowych i zagranicznych

Prowadzimy ciągłe monitorowanie jakości działalności badawczej laboratoriów, systemu zarządzania, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Zleceniodawcy Synevo Sp. z o.o. oceniają pracę laboratoriów pod kątem własnych oczekiwań. Podobne kontrole są prowadzone przez jednostki nadrzędne – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Sanepid.

Do wszystkich badań wykorzystujemy wyłącznie certyfikowane odczynniki, zestawy i wyposażenie pomiarowo-badawcze, między innymi Roche Diagnostics, bioMerieux, Abbott i Siemens, Werfen, Euroimmun.

Prawidłową identyfikację pacjenta i pobranego materiału do badań oraz zagwarantowanie poufności danych dotyczących pacjenta zapewnia nam system kodów kreskowych i specjalistyczne oprogramowanie laboratoryjnego systemu informatycznego. Synevo wdrożyło program zapewniania jakości wyników badań laboratoryjnych obejmujący kontrolę wewnętrzną i zewnątrz laboratoryjną, który gwarantuje wiarygodność i jakość wykonywanych badań.

W obszarze działalności Synevo Sp. z o.o. został wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normami

 • PN-EN ISO 9001,
 • PN-EN ISO 15189,
 • PN-EN ISO/IEC 27001.

Najważniejszym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest:

 • zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów i personelu,
 • zaspokojenie potrzeb wszystkich klientów poprzez rzetelne wykonywanie badań,
 • zapewniając ich wiarygodność i użyteczność oraz ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów działalności Spółki.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje usługi medyczne w zakresie podstawowej i zaawansowanej diagnostyki laboratoryjnej w tym analityki ogólnej, chemii klinicznej, immunochemii, hematologii, koagulologii, immunologii, diagnostyki mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej, genetyki, biologii molekularnej, histopatologii i cytologii.

System zarządzania obejmuje organizację, zarządzanie oraz działalność Laboratoriów w ich stałej siedzibie oraz w Punktach Pobrań Materiału zlokalizowanych poza siedzibą Laboratoriów, a także w pozostałych jednostkach organizacyjnych Spółki.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania został udokumentowany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Procedurach Ogólnych, w Instrukcjach oraz w Procedurach Bezpieczeństwa Informacji. System Zarządzania jest oparty na podejściu procesowym. Zidentyfikowane procesy i wzajemne powiązania między nimi pozwoliły stworzyć mapę procesów. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za nadzór, realizację i doskonalenie procesów.
Personel Synevo zna i postępuje zgodnie z dokumentacją. Umożliwia to standaryzację procesów i sprzyja osiąganiu odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Zintegrowany System Zarządzania jest doskonalony w sposób ciągły. Przyjęto wskaźniki jakości pozwalające ocenić postęp naszych działań, wyznaczać ambitne cele i mierzyć stopień ich realizacji.

Spółka Synevo zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie pomiarowo- badawcze, a także zatrudnia fachowy personel posiadający wymagane kompetencje i możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.

Ocena funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Synevo prowadzona jest podczas auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania, okresowych spotkań kierownictwa Spółki z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary organizacyjne, podczas których są omawiane istotne aspekty funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem skuteczności i przydatności, są ustalane cele i plany na kolejne miesiące i lata.

Laboratoria Synevo świadczą usługi na podstawie zawartych umów. Przed zawarciem umowy, jest oceniana możliwość spełnienia jej warunków przez laboratorium. Dotyczy to głównie możliwości wykonania określonego rodzaju badań, dostępności wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz konieczności korzystania z podwykonawstwa. Personel laboratorium jest informowany o warunkach umowy.

Laboratoria Synevo oferują szerokie spektrum badań laboratoryjnych, lecz istnieją sytuacje, w których konieczne jest powierzenie badań podwykonawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy ustawodawca wskazuje laboratorium dedykowane do określonego typu badań, gdy jest to istotne dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług w sytuacjach awaryjnych lub gdy podwykonawcę wskazuje zleceniodawca.

Podwykonawcy są wybierani na podstawie ustalonych kryteriów jakościowych, monitorowani i regularnie oceniani.

Synevo Sp. z o.o. odpowiada za wyniki badań uzyskane w laboratorium zaakceptowanego podwykonawcy.

Dostawcy wyposażenia pomiarowo-badawczego, pomocniczego, odczynników oraz pozostałych nabywanych towarów i usług są kwalifikowani do współpracy z Synevo Sp. z o.o. na podstawie ustalonych kryteriów jakościowych, gdyż ma to wpływ na jakość świadczonych usług. Dostawcy podczas współpracy są nadzorowani i systematycznie oceniani.

Synevo Sp. z o.o. zatrudnia personel z właściwym wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym potrzebnym do wykonywania zadań wynikających z zakresu prowadzonej działalności. Szczególne wymagania stawiane są wobec osób, które autoryzują wyniki badań.

Kwalifikacje i kompetencje pracowników Laboratoriów są zgodne z wymaganiami aktualnych przepisów prawa, odpowiadają pełnionym funkcjom oraz zakresowi powierzonych obowiązków.

Wszyscy pracownicy i podwykonawcy (kontrahenci) Synevo Sp. z o.o. są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa informacji, w tym także poufności danych osobowych i przestrzegają je zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie, a także wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Synevo Sp. z o.o. dba o stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu. W tym celu identyfikowane są potrzeby szkoleniowe personelu i opracowywane programy szkoleń. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Fachowi pracownicy Synevo przeprowadzają u zleceniodawców szkolenia personelu odpowiedzialnego za pobieranie materiału biologicznego. Szkolenia te obejmują przygotowanie pacjenta, sposób postępowania podczas pobierania próbek, warunki przechowywania próbek do badań oraz warunki transportu próbek do Laboratorium.

Ważnym aspektem wpływającym na jakość pracy laboratoriów są warunki lokalowo-środowiskowe. Pomieszczenia laboratorium spełniają wymagania prawa i są odpowiednie do prowadzonych w nich prac. Czynniki środowiskowe takie jak np. oświetlenie, hałas, wilgotność i temperatura są monitorowane. Pomieszczenia są projektowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo, efektywność i płynność pracy. Pomieszczenia przeznaczone do obsługi pacjenta gwarantują komfort i intymność podczas świadczenia usług.