Ceny badań w sklepie internetowym są 15% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

flaga ukrainy#standwithUkraine

Regulaminy
Na tej stronie znajduje się lista wszystkich warunków promocji, które są zamieszczane i dostępne do wykorzystania na synevo.pl, store.synevo.pl

REGULAMIN AKCJI „BEZPŁATNE KONSULTACJE WYNIKÓW BADAŃ”

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin akcji „Bezpłatne konsultacje wyników badań” (dalej zwany „Regulaminem Akcji”) określa warunki, na jakich prowadzona jest akcja „Bezpłatne konsultacje wyników badań” (dalej „Akcja”).
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.synevo.pl/konsultacje/.
 3. Organizatorem Akcji jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 235526, REGON 140136840, NIP 5272471288, o kapitale zakładowym 27 217 000,00 zł, będąca podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000021505, (dalej „Organizator”).
 4. Partnerem Akcji jest Med24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757017, REGON 381771096, NIP 5252769926, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, będąca podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000234071, (dalej „Partner”).
 5. W ramach Akcji Organizator otrzymał od Partnera jednorazowe kody rabatowe (dalej „Kody”) na Konsultację wyników badań w Med24 ze zniżką 100%. Celem Akcji jest przekazanie Kodów Uczestnikom (zdefiniowanym w § 2 ust. 1 poniżej) przez Organizatora.
 6. Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@synevo.pl.

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. W Akcji może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki określone w ust. 2 poniżej (dalej „Uczestnik”).
 2. Szczegółowy opis wykonania usługi konsultacji wyników badań znajduje się w Regulaminie świadczenia usług Partnera dostępnym pod adresem med-24.com.pl. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup wybranych pakietów badań diagnostycznych wykonywanych komercyjnie przez Organizatora oraz realizacja usługi pobrania materiału biologicznego w punktach pobrań Organizatora. Pakiety badań dostępne w ramach Akcji to :
  1. Profil Hormonalny podstawowy
  2. Profil Kontrola stanu zdrowia kobiety
  3. Profil Kontrola stanu zdrowia mężczyzny
  4. Lipidogram
  5. Profil – 60 plus
  6. Profil Nerkowy
  7. Profil – Badania okresowe rozszerzone
  8. Profil – Twoje Stawy
  9. Profil tarczycowy podstawowy
  10. Profil Wątrobowy.
  11. Rak piersi i jajnika (BRCA1 i BRCA2)
  12. Rak prostaty – badanie genetyczne
 3. Akcja polega na przekazaniu Uczestnikowi przez Organizatora Kodu upoważniającego do otrzymania konsultacji wyników badań w Med24 ze zniżką 100% (Konsultacja), która zostanie zrealizowana przez Partnera. Konsultacje wyników badań odbywają się wyłącznie za pośrednictwem kanałów komunikacji stosowanych przez Partnera i na podstawie określonych przez Niego warunków. O formie Konsultacji wyników badań decyduje Uczestnik, dokonując samodzielnie rejestracji na wizytę za pośrednictwem aplikacji mobilnej Med24 lub kanałów komunikacji wskazanych na stronie internetowej Partnera.
 4. Kod zostanie przekazany Uczestnikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej wyniki.synevo.pl łącznie z wynikiem zakupionego badania.
 5. Kod jest jednorazowy – uprawnia Uczestnika do otrzymania jednej Konsultacji, na zasadach określonych w Regulaminie Akcji.
 6. Warunkiem nabycia prawa do otrzymania kodu jest nabycie co najmniej jednego z badań wskazanych w ust. 2 za pośrednictwem sklepu internetowego store.synevo.pl. Zakup jednego z badań wskazanych w ust. 2 w Punkcie Pobrań Organizatora (zakup stacjonarny) nie upoważnia do udziału w Akcji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Kodów tylko wybranym Uczestnikom.

 

3. Warunki techniczne związane z udziałem w Akcji

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach).  

4. Czas trwania Akcji

 1. Akcja trwa od dnia 31 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Akcji”) lub do czasu wyczerpania limitu Kodów dostępnych w ramach Akcji.
 2. Warunkiem otrzymania Kodu przez Uczestnika jest zakup i wykonanie (z uwzględnieniem godzin funkcjonowania Punktów Pobrań Organizatora) w Czasie Trwania Akcji badań, o których mowa w paragrafie 2 ust. 3.
 3. Termin ważności Kodów jest określony przez Partnera na 31.05.2023 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika – do skrócenia lub wydłużenia Czasu Trwania Akcji, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zawarcie takiej informacji na stronie internetowej pod adresem https://synevo.pl/konsultacje/ z wyprzedzeniem 3 (słownie: trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w  Akcji drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@synevo.pl lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data nadania) z dopiskiem ”Bezpłatne konsultacje wyników badań – rezygnacja” w trakcie powyższych 3 (słownie: trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Akcji.

 

5. Postępowanie reklamacyjne związane z usługą darmowych konsultacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji należy zgłaszać Partnerowi:
  • drogą elektroniczną na adres: reklamacje@med-24.com.pl z dopiskiem „Bezpłatne konsultacje wyników badań – reklamacja”
  • Za pomocą LiveChat’a z konsultantem na stronie www.med-24.com.pl
  • telefonicznie z BOK pod numerem telefonu: 22 118 95 26.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres mailowy użyty do zakładania konta na platformie Med24, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Partnera.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy użyty podczas rejestracji w Med24.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w  niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń.
 2. W przypadku nieotrzymania Kodu przez Uczestnika należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, tel. (22) 120-24-00 w celu weryfikacji warunków uczestnictwa w Akcji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych – do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.synevo.pl/konsultacje/ z wyprzedzeniem 3  (słownie: trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Akcji drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@synevo.pl lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data nadania) z dopiskiem „Bezpłatne konsultacje wyników badań – rezygnacja” w trakcie powyższych 3 (słownie: trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Akcji i zmiany w Regulaminie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia – 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN PROMOCJI

„KOD RABATOWY dla klientów T-MOBILE”

z 4 maja 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „KOD RABATOWY dla klientów T-MOBILE”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 04.05.2023 r. do 31.07.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które dysponują kodem rabatowym.
 2. Skorzystanie z Promocji jest uwarunkowane zakupem usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora store.synevo.pl.
 3. Voucher uprawnia do jednorazowej niżki w wysokości 50 zł od wartości zamówienia na minimalną kwotę 150 zł i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 1. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 2. Oferowany kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 1. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„Piękna na Dzień Matki”

z  26 maja 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „Piękna na Dzień Matki”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 05.2023r. do 30.06.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: MAMA30
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęte jest badanie diagnostyczne:
 4. Profil zdrowa skóra, włosy i paznokcie – https://www.store.synevo.pl/p/profil-zdrowa-skora-wlosy-i-paznokcie
 5. Aktualnie obowiązujący skład pakietów badań dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 6. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 7. Zniżka wynosi 30% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 8. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 9. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Najniższa cena Profilu zdrowa skóra, włosy i paznokcie z okresu 30 dni wynosi 573,00 zł.
 11. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 12. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PAKIETY DLA AKTYWNYCH”

z 5 kwietnia2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PAKIETY DLA AKTYWNYCH ”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 04.2023r. do 31.05.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: WIOSNA10
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 10% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 10. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„WOLNY OD ALERGII NA WIOSNĘ”

z 5 kwietnia2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „WOLNY OD ALERGII NA WIOSNĘ”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 04.2023r. do 31.07.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: ALEX10 lub ALERGIA10
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 10% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 10. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PROFILAKTYKA NA WIOSNĘ

z 5 kwietnia2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PROFILAKTYKA NA WIOSNĘ” zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 04.2023r. do 31.05.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: WIOSNA15
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 15% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 10. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

REGULAMIN PROMOCJI

„VOUCHER SYNEVO KIDS”

z 21 marca  2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „VOUCHER SYNEVO KIDS”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 21.03.2023 r. do 15.06.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które dysponują Voucherem rabatowym.
 2. Skorzystanie z Promocji jest uwarunkowane zakupem usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora store.synevo.pl.
 3. Voucher uprawnia do niżki w wysokości 20 zł od wartości zamówienia na minimalną kwotę 100 zł i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 1. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 2. Oferowany Voucher rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 1. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„VOUCHER SYNEVO LUBLIN”

z 23 marca  2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „VOUCHER SYNEVO LUBLIN”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 23.03.2023 r. do 15.06.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które dysponują Voucherem rabatowym.
 2. Skorzystanie z Promocji jest uwarunkowane zakupem usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora store.synevo.pl.
 3. Voucher uprawnia do niżki w wysokości 20 zł od wartości zamówienia na minimalną kwotę 100 zł i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 1. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 2. Oferowany Voucher rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 1. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„VOUCHER WOŚP”

z 27 stycznia 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „VOUCHER WOŚP”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 28.01.2023 r. do 31.07.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które dysponują Voucherem rabatowym.
 2. Skorzystanie z Promocji jest uwarunkowane zakupem usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora store.synevo.pl.
 3. Voucher uprawnia do niżki w wysokości 30 zł od wartości zamówienia na minimalną kwotę 100 zł i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 1. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 2. Oferowany Voucher rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 1. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWIS DOCTOR CABINET

 
 1. Postanowienia ogólne
  • Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 80/401, 04-158, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: 0000235526, NIP: 527-24-71-288, REGON: 14013684000000, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Doctor Cabinet, zwany dalej „Regulaminem”.
  • Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://www.synevo.pl/dc-regulamin/, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
 1. słowniczek
  • Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
   • Serwis Synevo Online – serwis internetowy Synevo Online dostępny pod adresem wyniki.synevo.pl
   • Serwis Doctor Cabinet – serwis internetowy Doctor Cabinet dostępny pod adresem dc.synevo.pl
   • Konto – indywidualne i autoryzowane przez Usługodawcę konto Użytkownika w Serwisie Doctor Cabinet;
   • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   • Użytkownik – osoba wykonująca zawód medyczny, w szczególności zawód lekarza, korzystająca z Usług w ramach Systemu Doctor Cabinet.
   • Pacjent – pacjent Usługodawcy lub pacjent Użytkownika w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849), który skorzystał ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Synevo.
   • Login – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas pierwszego logowania się na Konto. Login powinien mieć między 8 a 32 znaki alfanumeryczne na które składa się mała litera, duża litera, cyfra oraz znak niealfanumeryczny.
   • Hasło – indywidualne hasło dostępu składające się z 8 znaków będących małymi i wielkimi literami, cyframi oraz znakami specjalnymi, podawane w celu zalogowania na Konto, które Użytkownik powinien zmieniać przynajmniej raz w miesiącu;
   • Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi klientów Synevo, obsługujące Użytkowników i Pacjentów, dostępne pod numerem telefonu 22 120 24 00 oraz adresem email kontakt@synevo.pl;
 
 1. Rejestracja Użytkownika
  • W celu założenia Konta w Serwisie Doctor Cabinet Użytkownik powinien postępować zgodnie z informacjami opisującymi proces zakładania Konta dostępnymi pod adresem login.synevo.pl. W celu założenia Konta Użytkownik powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności Usługodawcy. Polityka prywatności Usługodawcy dostępna jest pod adresem https://www.synevo.pl/dc-regulamin/.
  • Po założeniu Konta w sposób określony w punkcie 3.1 Regulaminu, Użytkownik może korzystać z Serwisu Doctor Cabinet w zakresie określonym w punktach [4.1.1.] Regulaminu.
  • Aby uzyskać dostęp do wszystkich Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet, Użytkownik powinien uzyskać autoryzację Konta ze strony Usługodawcy oraz zawrzeć z Usługodawcą osobne porozumienie dotyczące zasad współpracy.
  • W celu uzyskania autoryzacji, Użytkownik powinien udać się do jednego z Punktu Pobrań Synevo w celu zweryfikowania tożsamości oraz wyrażenia zgód na regulamin, politykę prywatności oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 
 1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika
  • Za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
   • Biblioteka medyczna – usługa polega na dostępie do katalogu badań diagnostycznych oferowanych przez Usługodawcę wraz z badaniami powiązanymi, z możliwością ich wyszukiwania i filtrowania.
   • Zlecanie wykonania badania na rzecz Pacjenta – usługa polega na możliwości zlecenia Usługodawcy badania na rzecz Pacjenta.
   • Dostęp do wyników zleconych badań – usługa polega na dostępie do wyników badań Pacjenta, tj. dokumentacji medycznej, zrealizowanych przez Usługodawcę w ramach zleceń dokonanych za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet.
   • Notatnik medyczny – usługa polega na możliwości prowadzania przez Użytkownika notatek dotyczących Pacjenta oraz zleconych badań.
  • Usługi nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych, lecz mają jedynie na celu zarządzanie udzielaniem świadczeń poprzez ułatwienie składania zleceń oraz udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.), w zakresie, w jakim została ona wytworzona w procesie udzielania świadczeń zleconych z wykorzystaniem Serwisu Doctor Cabinet.
  • Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu Doctor Cabinet. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Serwisu Doctor Cabinet mogą wynikać, między innymi, z koniecznym prac modernizacyjnych Serwisu Doctor Cabinet lub siły wyższej.
  • Pacjent lub Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, drogą mailową na adres iod@synevo.pl, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa.
  • Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Serwisu Doctor Cabinet informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu Doctor Cabinet osobom trzecim.
 
 1. Korzystanie z Usług przez Pacjenta
  • Pacjent może skorzystać z Usługi uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługodawcę. W tym celu Pacjent powinien wyrazić Użytkownikowi, na udostępnionym przez Użytkownika formularzu, zgodę na przekazanie do Usługodawcy danych na temat numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL oraz rodzaju zleconego badania.
  • Usługa uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługobiorcę polega na podaniu przez Pacjenta wymaganych danych w formie online i przesłania ich do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przed udaniem się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy. Po udaniu się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy pacjent będzie mógł skorzystać z przyśpieszonej rejestracji. Niezbędne do jej przeprowadzania dane zostaną automatycznie pobrane z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Pacjent może rozpocząć korzystanie z Usług po kliknięciu w hiperłącze otrzymane od Usługodawcy w formie wiadomości tekstowej lub maila oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy.
  • Pacjent ma też możliwość rozpoczęcia korzystania z Usług po wprowadzeniu w Serwisie Synevo Online numeru zlecenia otrzymanego od Użytkownika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Synevo Online i Polityki Prywatności.
  • Serwis Doctor Cabinet przeznaczony jest dla Użytkowników. Dla Pacjentów przeznaczony jest Serwis Synevo Online. Pacjent uzyskuje dostęp do wyników badań na zasadach określonych w regulaminie korzystania z Serwisu Synevo Online. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Serwisu Synevo Online określone są w dokumencie Instrukcja Użytkownika.
  • Pacjent może uzyskać także dostęp do wyników badań po uzyskaniu jednorazowego kodu dostępu.
  • Pacjent może skorzystać z Usługi uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługodawcę również poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta. W tym celu Pacjent powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w sposób opisany w pkt. 2.1.9 oraz podać dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz rodzaj zleconego badania.
  • Usługa uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługobiorcę polega na podaniu przez Pacjenta wymaganych danych w formie online i przesłania ich do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przed udaniem się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy. Po udaniu się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy pacjent będzie mógł skorzystać z przyśpieszonej rejestracji. Niezbędne do jej przeprowadzania dane zostaną automatycznie pobrane z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Pacjent może rozpocząć korzystanie z Usług po kliknięciu w hiperłącze otrzymane od Usługodawcy w formie wiadomości tekstowej lub maila oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy.
  • Pacjent ma też możliwość rozpoczęcia korzystania z Usług po wprowadzeniu w Serwisie Synevo Online numeru zlecenia otrzymanego od Użytkownika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Synevo Online i Polityki Prywatności.
  • Pacjent uzyskuje dostęp do wyników badań na zasadach określonych w regulaminie korzystania z Serwisu Synevo Online. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Serwisu Synevo Online określone są w dokumencie Instrukcja Użytkownika.
  • Pacjent może uzyskać także dostęp do wyników badań po uzyskaniu jednorazowego kodu dostępu.
  • W przypadku korzystania przez Pacjenta z Usługi poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta opisany w pkt. 5.7 nie znajdują zastosowania pkt. 3.3, 3.4, 1.3, 4.1.4, 6.3 Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.
 
 1. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z Usług
  • Pacjent oraz Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta drogą mailową, na adres kontakt@synevo.pl w tytule umieszczając hasło „Rezygnacja z Serwisu Doctor Cabinet”. Pacjent powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta drogą mailową, na adres kontakt@synevo.pl w tytule umieszczając hasło „Rezygnacja z uproszczonej rejestracji”.
  • W przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Pacjenta lub Użytkownika lub w przypadku gdy Usługodawca ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawcy, Użytkowników, lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, Usługodawca zachowuje sobie prawo do:
   1. Ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu Doctor Cabinet oraz Serwisu Synevo Online;
   2. Zawieszenia czasowo lub bezterminowo Konta Użytkownika.
  • Użytkownikowi oraz Pacjentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Usługodawcę z praw określonych w punkcie 6.2 Regulaminu.
 
 1. Wymogi techniczne
  • Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
   • posiadanie przez Pacjenta lub Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z przykładowych przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge , oraz z dostępem do sieci Internet;
  • W razie korzystania przez Pacjenta lub Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do stwierdzonego przez niego zagrożenia.
 
 1. Zapytania, uwagi i reklamacje
  • Pacjentom i Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
  • Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@synevo.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”) lub telefonicznie pod numerem Centrum Obsługi Klienta.
  • Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
  • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   • dane pozwalające na identyfikację Pacjenta lub Użytkownika i: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
   • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
   • określenie oczekiwań Pacjenta lub Użytkownika.
 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usług
  • Administratorem danych osobowych Pacjentów i Użytkowników w związku z realizacją Usług jest Usługodawca, tj. Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-158, ul. Zamieniecka 80/401 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: 0000235526, NIP: 527-24-71-288, REGON: 14013684000000.
  • Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
   • Pacjentów:  imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres email. W ramach realizacji Usług przetwarzane mogą być dane o stanie zdrowia oraz dane genetyczne Pacjentów (dostęp do dokumentacji medycznej).
   • Użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL.
  • Usługodawca pozyskuje dane osobowe Pacjentów od Użytkowników udzielających im świadczeń zdrowotnych oraz od samych Pacjentów.
  • Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email, formularz kontaktowy pod adresem kontakt@synevo.pl , telefonicznie pod numerem 22 120 24 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@synevo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Celem przetwarzania danych osobowych Pacjentów i Użytkowników jest realizacja Usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w szczególności umożliwienie Pacjentom i Użytkownikom uzyskania dostępu do wyników świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z umową o świadczenie Usług, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z  26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.). W zakresie, w jakim przetwarzane są dane o stanie zdrowia i dane genetyczne Pacjenta, podstawą jest zgoda Pacjenta lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe Pacjenta i Użytkownika mogą zostać ujawnione: podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. serwis systemów IT i oprogramowania).
  • Administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe Pacjenta lub Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia. Więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach uzyskać można od administratora lub inspektora ochrony danych w sposób opisany w punktach 9.4 i 9.5 Regulaminu.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracę zawartej przez Usługodawcę z Placówką lub do czasu rezygnacji z korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane przez okres właściwy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dla przechowywania dokumentacji medycznej, do której dostęp jest przedmiotem Usług.
  • Pacjent i Użytkownik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia; żądania ich ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; żądania przeniesienia danych osobowych.
  • Pacjentowi i Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej organu nadzorczego.
  • Dane osobowe Pacjenta i Użytkownika nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 1. Postanowienia końcowe
  • Pacjent i Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta lub Użytkownik usługi telekomunikacyjne.
  • Serwis Doctor Cabinet oraz Serwis Synevo Online zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent i Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w serwisach wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
  • Usługodawca poinformuje Użytkownika i Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Serwisie Synevo Online przez Pacjenta lub Serwisie Doctor Cabinet przez Użytkownika.
  • Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
   • zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
   • zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
   • zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
   • zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
   • zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności serwisów.

Polityka prywatności Synevo sp. z o.o.

Szanowny Pacjencie,

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Pragniemy poinformować iż:
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:
Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pro-wadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.
 1. Inspektor Ochrony Danych.
Synevo Sp. z o.o. wyznaczyło Annę Dąbrowską-Kordzińską jako Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się:
 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa
 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.
Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania dia-gnostycznego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy rów-nież od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych po-niżej:
 • Dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PE-SEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, cel badania.
 • Dane szczególnie chronione, dotyczące stanu zdrowia: rozpo-znanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja me-dyczna.
 • Dane genetyczne – w przypadku badań genetycznych.
Możemy również otrzymać Twój numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt z Tobą, gdy będzie to konieczne, a także udostępnienie Ci dokumentacji medycznej w ramach komunikacji elektronicznej oraz poprzez Serwis Synevo Online. Źródłem tych danych może być podmiot wykonujących działalność leczniczą udzielający Ci świadczeń zdrowotnych.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w powiązaniu z przepisami prawa medycznego, w szczególności: ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), ustawą z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm. oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 z późn. zm ). W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych podstawą są przepisy prawa podatkowego, w tym m.in. ustawy z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo Sp. z o.o działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Twoje dane mogą być również przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Synevo Sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.
 1. Dostęp do Twoich danych:
Poza Synevo Sp. z o.o. dostęp do Twoich danych mają:
 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo Sp. z o.o., w szczególności podmioty lecznicze.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Ciebie upoważnione.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych w Synevo sp. z o.o.
Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co do za-sady przez co najmniej 20 lat, a dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat. Jeżeli dane przetwarzaliśmy w celu dochodzenia roszczeń, przechowujemy je do czasu przedawnienia tych roszczeń. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia. Więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach uzyskać można od administratora lub inspektora ochrony danych w sposób opisany w punktach 1 i 2.
 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Synevo Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 1. Podanie danych osobowych.
Korzystanie z usług Synevo Sp. z o .o jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.   Synevo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Obowiązuje od 2022-07-26
1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady rejestracji na badanie krzywej cukrzycowej (dalej Usługa) za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez Synevo sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł (dalej: Usługodawca).
 2. Rejestracja na pobranie materiału do badania krzywej cukrzycowej stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DzU z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), (dalej Rejestracja), w związku z powyższym Usługodawca ma obowiązek, na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy sporządzić i udostępnić Regulamin dla Usługodawcy.
 3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.synevo.pl/regulamin-zapisow-krzywa-cukrowa/ w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
  2. Zasady świadczenia usług
 1. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.synevo.pl/rezerwacja-krzywa/
 2. Rejestracja dotyczy wykonania usługi – pobrania materiału biologicznego (krwi) do badania krzywej cukrzycowej, krzywej prolaktynowej, krzywej żelazowej.
 3. Użytkownik może dokonać Rejestracji na badania w wybranych Punktach Pobrań Usługodawcy na terenie Polski. Katalog Punktów Pobrań Usługodawcy jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w punkcie 4 Regulaminu.
 4. Rejestracja wymaga wskazania:
  1. rodzaju badania;
  2. Punktu Pobrań;
  3. terminu wykonania badania.
 5. Podczas Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania numeru telefonu. Użytkownik, w celu zarządzania rezerwacją, może podać adres e-mail oraz uwagi dotyczące rezerwacji.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 7. Podczas Rejestracji zakazane jest dostarczanie Usługodawcy treści bezprawnych.
 8. Rejestracja Użytkownika odbywa się bezpłatnie. Z tytułu wykonania Usługi Usługodawca pobiera wynagrodzenie.
 9. Dokonując Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (Klauzula informacyjna).
 10. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą wraz z dokonaniem rejestracji. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z rezygnacją z rejestracji lub zrealizowania badań objętych rejestracją lub upływu terminu ich realizacji.
 3. Warunki techniczne
 1. Aby Rejestracja możliwa Użytkownik musi dysponować następującymi warunkami technicznymi:
  1. Posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon);
  2. na urządzeniu, o którym mowa w lit. a) mieć zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej;
  3. posiadać aktywny adres e-mail,
  4. posiadać urządzenie z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS).
 2. W przypadku problemów technicznych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu +48221202400 lub przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@synevo.pl.
 3. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności strony internetowej https://www.synevo.pl/rezerwacja-krzywa/. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w jej działaniu mogą wynikać, między innymi ze względów bezpieczeństwa, z konieczności prowadzenia prac modernizacyjnych lub wystąpienia siły wyższej.
 4. Wyłącznie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach elektronicznych Użytkownika, które uniemożliwiają Mu korzystanie z Usługi,
  2. ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane,
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że okoliczności te nie wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika,
  4. nieprawidłowe funkcjonowaniu Usługi jeżeli jest ono następstwem zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec) m.in. wadliwe działanie sieci teleinformatycznej, wadliwe działanie sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych,
  5. korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa ani za następstwa takiego korzystania.
 5. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz uwagi i pytania należy zgłaszać do Usługodawcy na adres: e-mail kontakt@synevo.pl.
 2. W treści reklamacji należy podać następujące informacje: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia, określenie oczekiwań użytkownika względem Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie należy uznać, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie 01.07.2022, obowiązuje do odwołania i dotyczy umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian treści Regulaminu o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały Ich interesów oraz modyfikacji funkcjonowania Usługi, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą związane z wykonaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną są rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na potrzeby rejestracji na pobranie materiału do badania krzywej cukrzycowej

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy poinformować że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.

Inspektor Ochrony Danych

Synevo sp. z o.o. wyznaczyło Annę Dąbrowską-Kordzińską jako Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej, tj. w ramach funkcjonalności umożliwiającej rezerwację terminu na pobranie materiału do badań krzywej cukrzycowej w wybranym Punkcie Pobrań Synevo oraz w celu obsługi reklamacji, zgłoszeń.

Dostęp do danych

Poza Synevo sp. z o.o. dostęp do Państwa danych mogą mieć:

 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo sp. z o.o., w tym podmioty lecznicze.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Państwa upoważnione.

Okres przetwarzania danych osobowych w Synevo sp. z o.o

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, gdy dane przetwarzaliśmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty rezerwacji terminu usługi medycznej. Podczas realizacji usługi medycznej dane mogą zostać włączone do dokumentacji medycznej i być dalej przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy obowiązującego prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli macie Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Synevo sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

Podanie danych osobowych

Korzystanie z usług Synevo sp. z o.o. jest dobrowolne. Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi rezerwację terminu na pobranie materiału do badań w Punkcie Pobrań Synevo.

Synevo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Regulaminy archiwalne

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„Cytologia LBC + HPV (14)”

z 20 marca 2023 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „Cytologia LBC + HPV (14)”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 20.03.2023 r.  do 31.05.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych Cytologia LBC + HPV 14 -> https://www.store.synevo.pl/p/cytologia-lbc-hpv-14
 4. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 5. Zniżka wynosi 30% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 6. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 7. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PREZENT NA DZIEŃ KOBIET”

z 3 marca 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PREZENT NA DZIEŃ KOBIET”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 03.2023r. do 30.04.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: ROWNOWAGA30
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
  1. Profil – Równowaga hormonalna kobiety – https://www.store.synevo.pl/p/profil-rownowaga-hormonalna-kobiety
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 30% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Najniższa cena profilu Równowaga hormonalna kobiety z okresu 30 dni wynosi 231,20 zł.
 10. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 11. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„Dzień Świadomości Raka Jajnika”

z  27 kwietnia 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „Dzień Świadomości Raka Jajnika”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 08.05.2023r. do 31.05.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: BRCA20
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęte jest badanie diagnostyczne:
 4. Rak piersi i jajnika (BRCA1 i BRCA2) – https://www.store.synevo.pl/p/diagnostyka-predyspozycji-genetycznych-w-kierunku-raka-piersi-i-jajnika
 5. Aktualnie obowiązujący skład pakietów badań dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 6. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 7. Zniżka wynosi 20% od wartości uslugi i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 8. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 9. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Najniższa cena badania Rak piersi i jajnika (BRCA1 i BRCA2) z okresu 30 dni wynosi 315,00 zł.
 11. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 12. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.
 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„SERCE NA WALENTYNKI”

z dn. 9 lutego 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „SERCE NA WALENTYNKI”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 02.2023r. do 28.02.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym:
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
  1. Profil zdrowe serce – https://www.store.synevo.pl/p/profil-zdrowe-serce
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 20% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Najniższa cena profilu zdrowe serce z okresu 30 dni wynosi 337,45 zł.
 10. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 11. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PROFILAKTYKA20_20% ZNIŻKI”

z 3 lutego 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PROFILAKTYKA20_20% ZNIŻKI”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 4.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 1. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 2. Promocją objęte są badania:
 3. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 4. Zniżka wynosi 20% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 6. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.
 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN PROMOCJI

„BADANIE ZA 1 ZŁ”

Aktualizacja z 1 lutego 2023 roku, zmieniono zapis pkt. 1.2.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „BADANIE ZA 1 ZŁ”, zwana dalej Promocją, jest organizowana przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 12.2022 r. do 28.02.2023 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej obowiązywania kupią w Punkcie Pobrań dowolne badanie z wyłączeniem badań wymienionych w ust. 2.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają możliwość nabycia dodatkowo jednego z poniższych badań w cenie 1 zł:
  • Morfologia krwi (MORF-5D).
  • Witamina D (25OH-D3).
  • Glukoza (GLU-O).
 3. Skorzystanie z Promocji jest uwarunkowane:
  1. zakupem przynajmniej jednego badania spoza wymienionych w ust. 2
  2. zakupem badania z ust. 2 w trakcie tej samej transakcji (łącznie z nabyciem badania z cennika podstawowego).
 4. Rabat przysługuje osobom, które powołają się na Promocję podczas rejestracji na badanie, podając jej nazwę „Badanie za 1 zł” lub „Promocja za 1 zł”.
 5. Rabat nie przysługuje Pracownikom Synevo i członkom ich Rodzin.
 6. Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie badań w Punktach Pobrań Synevo.
 7. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją przyjmuje Biuro Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN PROMOCJI „Akcja za złotówkę – Leszno, Kielce, Wrocław, Świebodzin”

z 5 września 2022 roku.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „Akcja za złotówkę”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania akcji promocyjnej:
  1. W oddziałach wymienionych w pkt 4.1-3 promocja obowiązuje od 09.2022r. do 05.10.2022r.
  2. W oddziale wymienionym w pkt. 4.4 promocja obowiązuje od 12.09.2022r. do 12.10.2022r.
 3. Promocja przeprowadzana jest w związku z otwarciem nowych Punktów Pobrań Synevo i obowiązuje wyłącznie w nowo otwartych punktach wymienionych w pkt 4.
 4. Zakupów i realizacji usług objętych Promocją można dokonać wyłącznie stacjonarnie w Punktach Pobrań pod adresem:
  1. Leszno, ul. Krasińskiego 5/4;
  2. Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4a;
  3. Wrocław, ul. Cedrowa 4/6.
  4. Świebodzin, ul. Wałowa 14 C
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji w sytuacjach losowych związanych z koniecznością zamknięcia Punktu Pobrań w okresie trwania Promocji.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby zgłaszające się do wskazanych w § 1 pkt. 4. Punktów Pobrań w czasie trwania Promocji, celem wykonania badań laboratoryjnych.
 2. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Promocja uprawnia do wielorazowej zniżki na zakupy wybranych usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanych stacjonarnie w wyznaczonych Punktach Pobrań.
 4. W czasie trwania Promocji Organizator wprowadza niżej wskazane zniżki:
  1. Badanie Witamina 25-OH D3 za 1 zł.
  2. Badanie Morfologia analizator 5 diff za 1 zł.
  3. Rabat 20% na wszystkie badania podstawowe wymienione w pkt. 6, naliczany w momencie dokonywania płatności od wartości zamówienia.
 5. Usługi na które przysługuje rabat -20% w czasie trwania Promocji:
17-OH-Progesteron Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 3 próbki Posiew wymazu z gardła
P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 1 próbka Posiew materiału z górnych dróg oddechowych
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA Żelazo Kał – posiew ogólny
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG Fenyloalanina Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM Ferrytyna Posiew moczu
P-ciała p/cytrulinowe Fibrynogen Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych i ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego
Fosfataza kwaśna ACP FSH Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych
Liczba Addisa Trijodotyronina wolna FT3 Posiew wymazu z narządu wzroku
AFP Tyroksyna wolna FT4 Posiew wymazu ze skóry
P-ciała p/HBc całkowite GGT Posiew wymazu z ucha
P-ciała p/HBs Test tolerancji glukozy (50g – 0, 1h) Posiew materiału z zatok
P-ciała p/HCV Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG
Albumina Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał Glukoza w moczu wydalanie Sód
Fosfataza alkaliczna ALP Glukoza z krwi włośniczkowej Sód wydalanie
ALP izoenzym łożyskowy Glukoza w moczu Sód w kale
ALT Glukoza Sód w moczu
Amylaza Grupa krwi ABO, Rh Badanie nasienia
Amylaza w moczu Hemoglobina glikowana HbA1c OB
Amylaza trzustkowa Antygen HBs P-ciała p/wirusowi odry IgG
Amylaza trzustkowa w moczu Cholesterol HDL P-ciała p/wirusowi ospy
P-ciała p/jądrowe ANA – wybrane antygeny (ELISA) P-ciała p/Helicobacter pylori IgG wietrznej IgG VZV
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) P-ciała p/Helicobacter pylori – test jakościowy P-ciała p/wirusowi ospy
Androstendion HIV – antygen/przeciwciała wietrznej IgM VZV
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG Fosforany
Antystreptolizyna O ASO P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM Fosforany wydalanie
AST IgA Płytki krwi (krew cytrynianowa)
P-ciała p/tyreoglobulinie TG IgE całkowite Płytki krwi (krew heparynizowana)
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO IgG Płytki krwi metodą manualną
P-ciała p/receptorom TSH IgM Fosforany mocz
Witamina B12 Insulina Progesteron
Beta HCG PTH intact Prolaktyna
Wolna podjednostka beta HCG Potas Proteinogram + Białko całkowite
(wg FMF) Kał badanie ogólne PSA wolny
Bilirubina bezpośrednia Krew utajona w kale PSA całkowity
Bilirubina frakcje Antygen Giardia intestinalis w kale Czas protrombinowy
Bilirubina pośrednia Badanie w kierunku jaj owsika Retikulocyty mikroskopowo
Bilirubina całkowita Pasożyty/jaja pasożytów w kale Retikulocyty automatycznie
P-ciała p/Borrelia IgG Kał na stopień strawienia Czynnik reumatoidalny (ilościowo)
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot Potas wydalanie Równowaga kwasowo-zasadowa
P-ciała p/Borrelia IgM Potas w kale Rozmaz mikroskopowy
P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens) Antygen RSV
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA Potas w moczu P-ciała p/wirusowi różyczki IgG
Białko PAPP-A (wg FMF) Kortyzol Rubella IgG – Awidność
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG Kreatynina P-ciała p/wirusowi różyczki IgM
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM Kreatynina wydalanie 24h Testosteron wolny
Wapń Kreatynina (metoda enzymatyczna) Testosteron
CA 125 Kreatynina w moczu TIBC (Pakiet – Fe, UIBC, TIBC)
CA 15-3 Krew karta P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG
CA 19-9 Kwas foliowy Toxo IgG – Awidność
Wapń wydalanie Nietolerancja laktozy – metoda redukcyjna P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM
Wapń w moczu Odczyn lateksowy Białko całkowite
Wapń zjonizowany LDH Białko wydalanie
CEA LDH izoenzymy Białko w moczu
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG Cholesterol LDL (met. bezpośrednią) Transferyna
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM Cholesterol LDL Triglicerydy
Antygen Chlamydia trachomatis LH Troponina T
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG Lipaza TSH
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM Profil lipidowy (LDL oznaczone) Czas trombinowy
Cholesterol całkowity Profil lipidowy Trijodotyronina TT3
Cholinesteraza Albuminy wydalanie Tyroksyna TT4
CK Albuminy w moczu (ilościowo) Tyreoglobulina
CK-MB mass Albuminy w moczu (jakościowo) Kwas moczowy
CK-MB aktywność Magnez Kwas moczowy wydalanie
Chlorki Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów Kwas moczowy w moczu
Chlorki wydalanie Magnez wydalanie Kwas moczowy w płynach ustrojowych
Chlorki w kale Magnez w moczu UIBC
Chlorki w moczu Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. Mocznik
Chlorki w płynach ustrojowych Badanie ogólne moczu Mocznik wydalanie
P-ciała p/CMV IgG Mononukleoza zakaźna szybki test Mocznik w moczu
CMV IgG – Awidność Wykrywanie antygenu Rota- VDRL
P-ciała p/CMV IgM i Adenowirusów VDRL ilościowo
CRP Kał – posiew w kierunku Salmonella Odczyn Waaler-Rose’go
D-dimer i Shigella Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)
DHEAS Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki) WR – test potwierdzenia
Estradiol Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania klientów niezgodne z Regulaminem Promocji.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

REGULAMIN PROMOCJI „Akcja za złotówkę – Skórzewo”

z 10 września 2022 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „Akcja za złotówkę”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania akcji promocyjnej: od 10.10.2022r. do 10.11.2022r.
 3. Promocja przeprowadzana jest w związku z otwarciem nowych Punktów Pobrań Synevo i obowiązuje wyłącznie w nowo otwartych punktach wymienionych w pkt 4.
 4. Zakupów i realizacji usług objętych Promocją można dokonać wyłącznie stacjonarnie w Punktach Pobrań pod adresem:
  1. Skórzewo, ul. Lawendowa 20
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji w sytuacjach losowych związanych z koniecznością zamknięcia Punktu Pobrań w okresie trwania Promocji.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby zgłaszające się do wskazanych w § 1 pkt. 4. Punktów Pobrań w czasie trwania Promocji, celem wykonania badań laboratoryjnych.
 2. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Promocja uprawnia do wielorazowej zniżki na zakupy wybranych usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanych stacjonarnie w wyznaczonych Punktach Pobrań.
 4. W czasie trwania Promocji Organizator wprowadza niżej wskazane zniżki:
  1. Badanie Witamina 25-OH D3 za 10 zł.
  2. Badanie Morfologia analizator 5 diff za 1 zł.
  3. Rabat 20% na wszystkie badania podstawowe wymienione w pkt. 6, naliczany w momencie dokonywania płatności od wartości zamówienia.
 5. Usługi na które przysługuje rabat -20% w czasie trwania Promocji:
17-OH-Progesteron Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 3 próbki Posiew wymazu z gardła
P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 1 próbka Posiew materiału z górnych dróg oddechowych
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA Żelazo Kał – posiew ogólny
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG Fenyloalanina Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM Ferrytyna Posiew moczu
P-ciała p/cytrulinowe Fibrynogen Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych i ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego
Fosfataza kwaśna ACP FSH Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych
Liczba Addisa Trijodotyronina wolna FT3 Posiew wymazu z narządu wzroku
AFP Tyroksyna wolna FT4 Posiew wymazu ze skóry
P-ciała p/HBc całkowite GGT Posiew wymazu z ucha
P-ciała p/HBs Test tolerancji glukozy (50g – 0, 1h) Posiew materiału z zatok
P-ciała p/HCV Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG
Albumina Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał Glukoza w moczu wydalanie Sód
Fosfataza alkaliczna ALP Glukoza z krwi włośniczkowej Sód wydalanie
ALP izoenzym łożyskowy Glukoza w moczu Sód w kale
ALT Glukoza Sód w moczu
Amylaza Grupa krwi ABO, Rh Badanie nasienia
Amylaza w moczu Hemoglobina glikowana HbA1c OB
Amylaza trzustkowa Antygen HBs P-ciała p/wirusowi odry IgG
Amylaza trzustkowa w moczu Cholesterol HDL P-ciała p/wirusowi ospy
P-ciała p/jądrowe ANA – wybrane antygeny (ELISA) P-ciała p/Helicobacter pylori IgG wietrznej IgG VZV
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) P-ciała p/Helicobacter pylori – test jakościowy P-ciała p/wirusowi ospy
Androstendion HIV – antygen/przeciwciała wietrznej IgM VZV
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG Fosforany
Antystreptolizyna O ASO P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM Fosforany wydalanie
AST IgA Płytki krwi (krew cytrynianowa)
P-ciała p/tyreoglobulinie TG IgE całkowite Płytki krwi (krew heparynizowana)
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO IgG Płytki krwi metodą manualną
P-ciała p/receptorom TSH IgM Fosforany mocz
Witamina B12 Insulina Progesteron
Beta HCG PTH intact Prolaktyna
Wolna podjednostka beta HCG Potas Proteinogram + Białko całkowite
(wg FMF) Kał badanie ogólne PSA wolny
Bilirubina bezpośrednia Krew utajona w kale PSA całkowity
Bilirubina frakcje Antygen Giardia intestinalis w kale Czas protrombinowy
Bilirubina pośrednia Badanie w kierunku jaj owsika Retikulocyty mikroskopowo
Bilirubina całkowita Pasożyty/jaja pasożytów w kale Retikulocyty automatycznie
P-ciała p/Borrelia IgG Kał na stopień strawienia Czynnik reumatoidalny (ilościowo)
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot Potas wydalanie Równowaga kwasowo-zasadowa
P-ciała p/Borrelia IgM Potas w kale Rozmaz mikroskopowy
P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens) Antygen RSV
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA Potas w moczu P-ciała p/wirusowi różyczki IgG
Białko PAPP-A (wg FMF) Kortyzol Rubella IgG – Awidność
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG Kreatynina P-ciała p/wirusowi różyczki IgM
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM Kreatynina wydalanie 24h Testosteron wolny
Wapń Kreatynina (metoda enzymatyczna) Testosteron
CA 125 Kreatynina w moczu TIBC (Pakiet – Fe, UIBC, TIBC)
CA 15-3 Krew karta P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG
CA 19-9 Kwas foliowy Toxo IgG – Awidność
Wapń wydalanie Nietolerancja laktozy – metoda redukcyjna P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM
Wapń w moczu Odczyn lateksowy Białko całkowite
Wapń zjonizowany LDH Białko wydalanie
CEA LDH izoenzymy Białko w moczu
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG Cholesterol LDL (met. bezpośrednią) Transferyna
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM Cholesterol LDL Triglicerydy
Antygen Chlamydia trachomatis LH Troponina T
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG Lipaza TSH
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM Profil lipidowy (LDL oznaczone) Czas trombinowy
Cholesterol całkowity Profil lipidowy Trijodotyronina TT3
Cholinesteraza Albuminy wydalanie Tyroksyna TT4
CK Albuminy w moczu (ilościowo) Tyreoglobulina
CK-MB mass Albuminy w moczu (jakościowo) Kwas moczowy
CK-MB aktywność Magnez Kwas moczowy wydalanie
Chlorki Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów Kwas moczowy w moczu
Chlorki wydalanie Magnez wydalanie Kwas moczowy w płynach ustrojowych
Chlorki w kale Magnez w moczu UIBC
Chlorki w moczu Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. Mocznik
Chlorki w płynach ustrojowych Badanie ogólne moczu Mocznik wydalanie
P-ciała p/CMV IgG Mononukleoza zakaźna szybki test Mocznik w moczu
CMV IgG – Awidność Wykrywanie antygenu Rota- VDRL
P-ciała p/CMV IgM i Adenowirusów VDRL ilościowo
CRP Kał – posiew w kierunku Salmonella Odczyn Waaler-Rose’go
D-dimer i Shigella Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)
DHEAS Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki) WR – test potwierdzenia
Estradiol Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania klientów niezgodne z Regulaminem Promocji.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

REGULAMIN PROMOCJI „Akcja za złotówkę – Międzyrzecz”

z 5 września 2022 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „Akcja za złotówkę”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania akcji promocyjnej:
  1. W oddziałach wymienionych w pkt 4. promocja obowiązuje od 16.11.2022r. do 16.12.2022r.
 3. Promocja przeprowadzana jest w związku z otwarciem nowych Punktów Pobrań Synevo i obowiązuje wyłącznie w nowo otwartych punktach wymienionych w pkt 4.
 4. Zakupów i realizacji usług objętych Promocją można dokonać wyłącznie stacjonarnie w Punktach Pobrań pod adresem:
  1. Międzyrzecz , Rynek 2
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji w sytuacjach losowych związanych z koniecznością zamknięcia Punktu Pobrań w okresie trwania Promocji.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby zgłaszające się do wskazanych w § 1 pkt. 4. Punktów Pobrań w czasie trwania Promocji, celem wykonania badań laboratoryjnych.
 2. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Promocja uprawnia do wielorazowej zniżki na zakupy wybranych usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanych stacjonarnie w wyznaczonych Punktach Pobrań.
 4. W czasie trwania Promocji Organizator wprowadza niżej wskazane zniżki:
  1. Badanie Witamina 25-OH D3 za 8 zł.
  2. Badanie Morfologia analizator 5 diff za 1 zł.
  3. Rabat 20% na wszystkie badania podstawowe wymienione w pkt. 6, naliczany w momencie dokonywania płatności od wartości zamówienia.
 5. Usługi na które przysługuje rabat -20% w czasie trwania Promocji:
17-OH-Progesteron Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 3 próbki Posiew wymazu z gardła
P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 1 próbka Posiew materiału z górnych dróg oddechowych
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA Żelazo Kał – posiew ogólny
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG Fenyloalanina Kał – posiew ogólny u dzieci do 2 lat
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM Ferrytyna Posiew moczu
P-ciała p/cytrulinowe Fibrynogen Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych i ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego
Fosfataza kwaśna ACP FSH Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych
Liczba Addisa Trijodotyronina wolna FT3 Posiew wymazu z narządu wzroku
AFP Tyroksyna wolna FT4 Posiew wymazu ze skóry
P-ciała p/HBc całkowite GGT Posiew wymazu z ucha
P-ciała p/HBs Test tolerancji glukozy (50g – 0, 1h) Posiew materiału z zatok
P-ciała p/HCV Test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG
Albumina Test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h) P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał Glukoza w moczu wydalanie Sód
Fosfataza alkaliczna ALP Glukoza z krwi włośniczkowej Sód wydalanie
ALP izoenzym łożyskowy Glukoza w moczu Sód w kale
ALT Glukoza Sód w moczu
Amylaza Grupa krwi ABO, Rh Badanie nasienia
Amylaza w moczu Hemoglobina glikowana HbA1c OB
Amylaza trzustkowa Antygen HBs P-ciała p/wirusowi odry IgG
Amylaza trzustkowa w moczu Cholesterol HDL P-ciała p/wirusowi ospy
P-ciała p/jądrowe ANA – wybrane antygeny (ELISA) P-ciała p/Helicobacter pylori IgG wietrznej IgG VZV
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) P-ciała p/Helicobacter pylori – test jakościowy P-ciała p/wirusowi ospy
Androstendion HIV – antygen/przeciwciała wietrznej IgM VZV
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG Fosforany
Antystreptolizyna O ASO P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM Fosforany wydalanie
AST IgA Płytki krwi (krew cytrynianowa)
P-ciała p/tyreoglobulinie TG IgE całkowite Płytki krwi (krew heparynizowana)
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO IgG Płytki krwi metodą manualną
P-ciała p/receptorom TSH IgM Fosforany mocz
Witamina B12 Insulina Progesteron
Beta HCG PTH intact Prolaktyna
Wolna podjednostka beta HCG Potas Proteinogram + Białko całkowite
(wg FMF) Kał badanie ogólne PSA wolny
Bilirubina bezpośrednia Krew utajona w kale PSA całkowity
Bilirubina frakcje Antygen Giardia intestinalis w kale Czas protrombinowy
Bilirubina pośrednia Badanie w kierunku jaj owsika Retikulocyty mikroskopowo
Bilirubina całkowita Pasożyty/jaja pasożytów w kale Retikulocyty automatycznie
P-ciała p/Borrelia IgG Kał na stopień strawienia Czynnik reumatoidalny (ilościowo)
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot Potas wydalanie Równowaga kwasowo-zasadowa
P-ciała p/Borrelia IgM Potas w kale Rozmaz mikroskopowy
P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens) Antygen RSV
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA Potas w moczu P-ciała p/wirusowi różyczki IgG
Białko PAPP-A (wg FMF) Kortyzol Rubella IgG – Awidność
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG Kreatynina P-ciała p/wirusowi różyczki IgM
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM Kreatynina wydalanie 24h Testosteron wolny
Wapń Kreatynina (metoda enzymatyczna) Testosteron
CA 125 Kreatynina w moczu TIBC (Pakiet – Fe, UIBC, TIBC)
CA 15-3 Krew karta P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG
CA 19-9 Kwas foliowy Toxo IgG – Awidność
Wapń wydalanie Nietolerancja laktozy – metoda redukcyjna P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM
Wapń w moczu Odczyn lateksowy Białko całkowite
Wapń zjonizowany LDH Białko wydalanie
CEA LDH izoenzymy Białko w moczu
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG Cholesterol LDL (met. bezpośrednią) Transferyna
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM Cholesterol LDL Triglicerydy
Antygen Chlamydia trachomatis LH Troponina T
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG Lipaza TSH
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM Profil lipidowy (LDL oznaczone) Czas trombinowy
Cholesterol całkowity Profil lipidowy Trijodotyronina TT3
Cholinesteraza Albuminy wydalanie Tyroksyna TT4
CK Albuminy w moczu (ilościowo) Tyreoglobulina
CK-MB mass Albuminy w moczu (jakościowo) Kwas moczowy
CK-MB aktywność Magnez Kwas moczowy wydalanie
Chlorki Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów Kwas moczowy w moczu
Chlorki wydalanie Magnez wydalanie Kwas moczowy w płynach ustrojowych
Chlorki w kale Magnez w moczu UIBC
Chlorki w moczu Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. Mocznik
Chlorki w płynach ustrojowych Badanie ogólne moczu Mocznik wydalanie
P-ciała p/CMV IgG Mononukleoza zakaźna szybki test Mocznik w moczu
CMV IgG – Awidność Wykrywanie antygenu Rota- VDRL
P-ciała p/CMV IgM i Adenowirusów VDRL ilościowo
CRP Kał – posiew w kierunku Salmonella Odczyn Waaler-Rose’go
D-dimer i Shigella Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)
DHEAS Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki) WR – test potwierdzenia
Estradiol Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania klientów niezgodne z Regulaminem Promocji.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

REGULAMIN PROMOCJI:

Black week

z 21 listopada 2022 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akcja specjalna pod nazwą „Black week”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 21.11.2022 r. do 28.11.2022 r. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania akcji promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. ZASADY AKCJI SPECJALNEJ
 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 2. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Przekazanie kodu rabatowego następuje przez upublicznienie go na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/synevopl
 4. Kod rabatowy uprawnia do zniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora. Zniżka wynosi 20% jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 6. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Promocją objęte są pakiety badań diagnostycznych dostępne w sklepie internetowym Spółki, w zakładce https://www.store.synevo.pl/c/pakiety-badan/black-week/
 8. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„BRCA_20% ZNIŻKI”

z 15 października 2022 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „BRCA_20% ZNIŻKI”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
  1. Test mutacji genu BRCA1 i CHEK2-1 -> https://store.synevo.pl/p/diagnostyka-predyspozycji-genetycznych-do-nowotworu-zaleznego-od-estrogenow-htgr-brca1-3-mutacje-chek2-1-mutacja/
  2. Rak piersi i jajnika (BRCA1, BRCA2) à https://store.synevo.pl/p/diagnostyka-predyspozycji-genetycznych-w-kierunku-raka-piersi-i-jajnika/
 4. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 5. Zniżka wynosi 20% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 6. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 7. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PREZENT NA ZDROWIE”

z 6 grudnia 2022 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PREZENT NA ZDROWIE”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 6.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym: SWIETA25.
 1. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 2. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
 3. Profil Kontrola Stanu Zdrowia Kobiety -> Profil Kontrola stanu zdrowia kobiety | MediStore (synevo.pl)
 4. Profil Kontrola Stanu Zdrowia Mężczyzny à Profil Kontrola stanu zdrowia mężczyzny [ Pakiet 12 badań] (synevo.pl)
 5. Profil – 60 plus – Badania po 60 roku życia [12 badań] MediStore (synevo.pl)
 6. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 7. Zniżka wynosi 25% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 8. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 1. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 1. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 1. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

„PREZENT DLA SENIORA”

z 19 stycznia 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „PREZENT DLA SENIORA”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 01.2023r. do 31.01.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym:
 2. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania Promocji.
 3. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych:
  1. Profil – 60 plus – Badania po 60 roku życia [12 badań] MediStore (synevo.pl)
 4. Aktualnie obowiązujący skład pakietów dostępny jest na stronie store.synevo.pl. Ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnym składem, a wskazanym na materiałach promocyjnych Organizatora nie uprawniają do reklamacji.
 5. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora.
 6. Zniżka wynosi 25% od wartości zamówienia i jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 8. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Najniższa cena profilu – 60 plus z okresu 30 dni wynosi 122,40 gr.
 10. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 11. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe synevo.pl/kontakt.
 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ:

KONTROLA STANU ZDROWIA -25%

z 27 września 2022 roku.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „KONTROLA STANU ZDROWIA -25%”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 27.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania akcji promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY AKCJI SPECJALNEJ

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 2. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Przekazanie kodu rabatowego następuje przez upublicznienie go na stronach internetowych MedOnet, Medexpress, Gazeta Wyborcza, Synevo.
 4. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowejniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora. Zniżka wynosi 25% jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 6. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych Profil Kontrola stanu zdrowia kobiety oraz Profil Kontrola stanu zdrowia mężczyzny dostępny w sklepie internetowym Spółki https://store.synevo.pl/c/pakiety-badan/przeglad-zdrowia/.
 8. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN PROMOCJI:

Tydzień zdrowia pod kontrolą

z 26 listopada 2022 roku.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja specjalna pod nazwą „Tydzień zdrowia pod kontrolą”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 26.11.2022 r. do 25.02.2023 r. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania akcji promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

ZASADY AKCJI SPECJALNEJ

  1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym wskazanym na voucherze promocyjnym.
  2. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  3. Przekazanie kodu rabatowego następuje przez upublicznienie go w serwisie internetowym Medonet.pl
  4. Kod rabatowy uprawnia do zniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora. Zniżka wynosi 50% jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
  5. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
  6. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
  7. Promocją objęte są pakiety badań diagnostycznych:
   1. Profil – Badania okresowe rozszerzone
   2. Profil Kontrola stanu zdrowia kobiety
   3. Profil Kontrola stanu zdrowia mężczyzny
dostępne w sklepie internetowym Spółki https://store.synevo.pl  
  1. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN PROMOCJI:

Test ALEX-20%

z 17 listopada 2022 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akcja specjalna pod nazwą „Test ALEX-20%”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja obowiązuje od 21.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest aktywny do końca trwania akcji promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. ZASADY AKCJI SPECJALNEJ
 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby dysponujące kodem rabatowym.
 2. Klientem jest konsument to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Przekazanie kodu rabatowego następuje przez upublicznienie go w serwisie internetowym Medonet.pl
 4. Kod rabatowy uprawnia do wielorazowej zniżki na zakup usługi oferowanej przez Organizatora, zrealizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora. Zniżka wynosi 20% jest naliczana w momencie dokonywania płatności.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie go we wskazanym polu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora.
 6. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Promocją objęty jest pakiet badań diagnostycznych ALEX dostępny w sklepie internetowym Spółki https://store.synevo.pl/p/test-alex2-diagnostyka-molekularna-chorob-alergicznych/.
 8. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z Regulaminem.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie określa Regulamin sklepu. W przypadku rozbieżności między Regulaminem sklepu a Regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN PROMOCJI „ PROFILAKTYKA NA POWITANIE”

z 20 marca 2023 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „Profilaktyka na Powitanie”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840, numer BDO 000119492, z kapitałem zakładowym 27 217 000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania akcji promocyjnej: od 20 marca 2023r. do 31 maja 2023 r.
 3. Promocja przeprowadzana jest w związku z otwarciem nowego Punktów Pobrań Synevo i obowiązuje wyłącznie w nowo otwartym punkcie wymienionym w pkt 4.
 4. Zakupów i realizacji usług objętych Promocją można dokonać online w sklepie store.synevo.pl oraz stacjonarnie w Punktach Pobrań pod adresem:
  • Szczecin, pl. Rodła 1-2
  • Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3B lok. U8
  • Warszawa, ul. Magiczna 6
  • Kraków, ul. Wysłouchów 41 a
  • Poznań, ul. Wierzbięcice 46
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków, czasu oraz sposobu udzielania Promocji w sytuacjach losowych związanych z koniecznością zamknięcia Punktu Pobrań w okresie trwania Promocji.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.synevo.pl, zwanej dalej Stroną internetową.
 7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby zgłaszające się do wskazanych w § 1 pkt. 4. Punktów Pobrań w czasie trwania Promocji, celem wykonania badań laboratoryjnych.
 2. Klientem jest konsument, to jest osoba fizyczna bądź jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Promocja uprawnia do wielorazowej zniżki na zakupy wybranych usług oferowanych przez Organizatora, zrealizowanych stacjonarnie w wyznaczonych Punktach Pobrań.
 4. W czasie trwania Promocji Organizator wprowadza Pakiet Powitalny – Podstawowe Badania laboratoryjne w cenie 50 zł , w skład pakietu wchodzą:
 • Morfologia
 • Glukoza
 • Kreatynina
 • Witamina D3 metabolit 25(OH)
 • Aminotransferaza alaninowa ALT
 • Lipidogram, w którym określa się stężenie:
 • cholesterolu całkowitego
 • cholesterolu HDL
 • cholesterolu LDL
 • triglicerydów

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania klientów niezgodne z Regulaminem Promocji.
 3. Zasady przeprowadzania Promocji określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Biura Obsługi Klienta. Dane kontaktowe www.synevo.pl/kontakt.