Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

Regulamin
Doctor Cabinet

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWIS DOCTOR CABINET

 
 1. Postanowienia ogólne
  • Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 80/401, 04-158, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: 0000235526, NIP: 527-24-71-288, REGON: 14013684000000, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Doctor Cabinet, zwany dalej „Regulaminem”.
  • Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://www.synevo.pl/dc-regulamin/, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
 1. słowniczek
  • Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
   • Serwis Synevo Online – serwis internetowy Synevo Online dostępny pod adresem wyniki.synevo.pl
   • Serwis Doctor Cabinet – serwis internetowy Doctor Cabinet dostępny pod adresem dc.synevo.pl
   • Konto – indywidualne i autoryzowane przez Usługodawcę konto Użytkownika w Serwisie Doctor Cabinet;
   • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   • Użytkownik – osoba wykonująca zawód medyczny, w szczególności zawód lekarza, korzystająca z Usług w ramach Systemu Doctor Cabinet.
   • Pacjent – pacjent Usługodawcy lub pacjent Użytkownika w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849), który skorzystał ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Synevo.
   • Login – ciąg znaków podawany przez Użytkownika podczas pierwszego logowania się na Konto. Login powinien mieć między 8 a 32 znaki alfanumeryczne na które składa się mała litera, duża litera, cyfra oraz znak niealfanumeryczny.
   • Hasło – indywidualne hasło dostępu składające się z 8 znaków będących małymi i wielkimi literami, cyframi oraz znakami specjalnymi, podawane w celu zalogowania na Konto, które Użytkownik powinien zmieniać przynajmniej raz w miesiącu;
   • Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi klientów Synevo, obsługujące Użytkowników i Pacjentów, dostępne pod numerem telefonu 22 120 24 00 oraz adresem email kontakt@synevo.pl;
 
 1. Rejestracja Użytkownika
  • W celu założenia Konta w Serwisie Doctor Cabinet Użytkownik powinien postępować zgodnie z informacjami opisującymi proces zakładania Konta dostępnymi pod adresem login.synevo.pl. W celu założenia Konta Użytkownik powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności Usługodawcy. Polityka prywatności Usługodawcy dostępna jest pod adresem https://www.synevo.pl/dc-regulamin/.
  • Po założeniu Konta w sposób określony w punkcie 3.1 Regulaminu, Użytkownik może korzystać z Serwisu Doctor Cabinet w zakresie określonym w punktach [4.1.1.] Regulaminu.
  • Aby uzyskać dostęp do wszystkich Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet, Użytkownik powinien uzyskać autoryzację Konta ze strony Usługodawcy oraz zawrzeć z Usługodawcą osobne porozumienie dotyczące zasad współpracy.
  • W celu uzyskania autoryzacji, Użytkownik powinien udać się do jednego z Punktu Pobrań Synevo w celu zweryfikowania tożsamości oraz wyrażenia zgód na regulamin, politykę prywatności oraz na przetwarzanie danych osobowych.
 
 1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika
  • Za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
   • Biblioteka medyczna – usługa polega na dostępie do katalogu badań diagnostycznych oferowanych przez Usługodawcę wraz z badaniami powiązanymi, z możliwością ich wyszukiwania i filtrowania.
   • Zlecanie wykonania badania na rzecz Pacjenta – usługa polega na możliwości zlecenia Usługodawcy badania na rzecz Pacjenta.
   • Dostęp do wyników zleconych badań – usługa polega na dostępie do wyników badań Pacjenta, tj. dokumentacji medycznej, zrealizowanych przez Usługodawcę w ramach zleceń dokonanych za pośrednictwem Serwisu Doctor Cabinet.
   • Notatnik medyczny – usługa polega na możliwości prowadzania przez Użytkownika notatek dotyczących Pacjenta oraz zleconych badań.
  • Usługi nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych, lecz mają jedynie na celu zarządzanie udzielaniem świadczeń poprzez ułatwienie składania zleceń oraz udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.), w zakresie, w jakim została ona wytworzona w procesie udzielania świadczeń zleconych z wykorzystaniem Serwisu Doctor Cabinet.
  • Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu Doctor Cabinet. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Serwisu Doctor Cabinet mogą wynikać, między innymi, z koniecznym prac modernizacyjnych Serwisu Doctor Cabinet lub siły wyższej.
  • Pacjent lub Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, drogą mailową na adres iod@synevo.pl, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa.
  • Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Serwisu Doctor Cabinet informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu Doctor Cabinet osobom trzecim.
 
 1. Korzystanie z Usług przez Pacjenta
  • Pacjent może skorzystać z Usługi uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługodawcę. W tym celu Pacjent powinien wyrazić Użytkownikowi, na udostępnionym przez Użytkownika formularzu, zgodę na przekazanie do Usługodawcy danych na temat numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL oraz rodzaju zleconego badania.
  • Usługa uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługobiorcę polega na podaniu przez Pacjenta wymaganych danych w formie online i przesłania ich do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przed udaniem się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy. Po udaniu się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy pacjent będzie mógł skorzystać z przyśpieszonej rejestracji. Niezbędne do jej przeprowadzania dane zostaną automatycznie pobrane z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Pacjent może rozpocząć korzystanie z Usług po kliknięciu w hiperłącze otrzymane od Usługodawcy w formie wiadomości tekstowej lub maila oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy.
  • Pacjent ma też możliwość rozpoczęcia korzystania z Usług po wprowadzeniu w Serwisie Synevo Online numeru zlecenia otrzymanego od Użytkownika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Synevo Online i Polityki Prywatności.
  • Serwis Doctor Cabinet przeznaczony jest dla Użytkowników. Dla Pacjentów przeznaczony jest Serwis Synevo Online. Pacjent uzyskuje dostęp do wyników badań na zasadach określonych w regulaminie korzystania z Serwisu Synevo Online. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Serwisu Synevo Online określone są w dokumencie Instrukcja Użytkownika.
  • Pacjent może uzyskać także dostęp do wyników badań po uzyskaniu jednorazowego kodu dostępu.
  • Pacjent może skorzystać z Usługi uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługodawcę również poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta. W tym celu Pacjent powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w sposób opisany w pkt. 2.1.9 oraz podać dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz rodzaj zleconego badania.
  • Usługa uproszczonego zapisu na badanie oferowane przez Usługobiorcę polega na podaniu przez Pacjenta wymaganych danych w formie online i przesłania ich do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przed udaniem się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy. Po udaniu się do punktu pobrań lub innej placówki medycznej Usługodawcy pacjent będzie mógł skorzystać z przyśpieszonej rejestracji. Niezbędne do jej przeprowadzania dane zostaną automatycznie pobrane z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Pacjent może rozpocząć korzystanie z Usług po kliknięciu w hiperłącze otrzymane od Usługodawcy w formie wiadomości tekstowej lub maila oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy.
  • Pacjent ma też możliwość rozpoczęcia korzystania z Usług po wprowadzeniu w Serwisie Synevo Online numeru zlecenia otrzymanego od Użytkownika oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Synevo Online i Polityki Prywatności.
  • Pacjent uzyskuje dostęp do wyników badań na zasadach określonych w regulaminie korzystania z Serwisu Synevo Online. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Serwisu Synevo Online określone są w dokumencie Instrukcja Użytkownika.
  • Pacjent może uzyskać także dostęp do wyników badań po uzyskaniu jednorazowego kodu dostępu.
  • W przypadku korzystania przez Pacjenta z Usługi poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta opisany w pkt. 5.7 nie znajdują zastosowania pkt. 3.3, 3.4, 1.3, 4.1.4, 6.3 Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.
 
 1. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z Usług
  • Pacjent oraz Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta drogą mailową, na adres kontakt@synevo.pl w tytule umieszczając hasło „Rezygnacja z Serwisu Doctor Cabinet”. Pacjent powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta drogą mailową, na adres kontakt@synevo.pl w tytule umieszczając hasło „Rezygnacja z uproszczonej rejestracji”.
  • W przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Pacjenta lub Użytkownika lub w przypadku gdy Usługodawca ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawcy, Użytkowników, lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, Usługodawca zachowuje sobie prawo do:
   1. Ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu Doctor Cabinet oraz Serwisu Synevo Online;
   2. Zawieszenia czasowo lub bezterminowo Konta Użytkownika.
  • Użytkownikowi oraz Pacjentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Usługodawcę z praw określonych w punkcie 6.2 Regulaminu.
 
 1. Wymogi techniczne
  • Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
   • posiadanie przez Pacjenta lub Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z przykładowych przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge , oraz z dostępem do sieci Internet;
  • W razie korzystania przez Pacjenta lub Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do stwierdzonego przez niego zagrożenia.
 
 1. Zapytania, uwagi i reklamacje
  • Pacjentom i Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
  • Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@synevo.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”) lub telefonicznie pod numerem Centrum Obsługi Klienta.
  • Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
  • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   • dane pozwalające na identyfikację Pacjenta lub Użytkownika i: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
   • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
   • określenie oczekiwań Pacjenta lub Użytkownika.
 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usług
  • Administratorem danych osobowych Pacjentów i Użytkowników w związku z realizacją Usług jest Usługodawca, tj. Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-158, ul. Zamieniecka 80/401 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: 0000235526, NIP: 527-24-71-288, REGON: 14013684000000.
  • Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
   • Pacjentów:  imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres email. W ramach realizacji Usług przetwarzane mogą być dane o stanie zdrowia oraz dane genetyczne Pacjentów (dostęp do dokumentacji medycznej).
   • Użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL.
  • Usługodawca pozyskuje dane osobowe Pacjentów od Użytkowników udzielających im świadczeń zdrowotnych oraz od samych Pacjentów.
  • Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email, formularz kontaktowy pod adresem kontakt@synevo.pl , telefonicznie pod numerem 22 120 24 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@synevo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Celem przetwarzania danych osobowych Pacjentów i Użytkowników jest realizacja Usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w szczególności umożliwienie Pacjentom i Użytkownikom uzyskania dostępu do wyników świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z umową o świadczenie Usług, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z  26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.). W zakresie, w jakim przetwarzane są dane o stanie zdrowia i dane genetyczne Pacjenta, podstawą jest zgoda Pacjenta lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe Pacjenta i Użytkownika mogą zostać ujawnione: podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. serwis systemów IT i oprogramowania).
  • Administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe Pacjenta lub Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia. Więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach uzyskać można od administratora lub inspektora ochrony danych w sposób opisany w punktach 9.4 i 9.5 Regulaminu.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracę zawartej przez Usługodawcę z Placówką lub do czasu rezygnacji z korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane przez okres właściwy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dla przechowywania dokumentacji medycznej, do której dostęp jest przedmiotem Usług.
  • Pacjent i Użytkownik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia; żądania ich ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; żądania przeniesienia danych osobowych.
  • Pacjentowi i Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej organu nadzorczego.
  • Dane osobowe Pacjenta i Użytkownika nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 1. Postanowienia końcowe
  • Pacjent i Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta lub Użytkownik usługi telekomunikacyjne.
  • Serwis Doctor Cabinet oraz Serwis Synevo Online zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent i Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w serwisach wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
  • Usługodawca poinformuje Użytkownika i Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Serwisie Synevo Online przez Pacjenta lub Serwisie Doctor Cabinet przez Użytkownika.
  • Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
   • zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
   • zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
   • zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
   • zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
   • zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności serwisów.

Polityka prywatności Synevo sp. z o.o.

Szanowny Pacjencie,

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Pragniemy poinformować iż:
 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:
Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pro-wadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.
 1. Inspektor Ochrony Danych.
Synevo Sp. z o.o. wyznaczyło Annę Dąbrowską-Kordzińską jako Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się:
 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa
 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.
Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania dia-gnostycznego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy rów-nież od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych po-niżej:
 • Dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PE-SEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, cel badania.
 • Dane szczególnie chronione, dotyczące stanu zdrowia: rozpo-znanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja me-dyczna.
 • Dane genetyczne – w przypadku badań genetycznych.
Możemy również otrzymać Twój numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt z Tobą, gdy będzie to konieczne, a także udostępnienie Ci dokumentacji medycznej w ramach komunikacji elektronicznej oraz poprzez Serwis Synevo Online. Źródłem tych danych może być podmiot wykonujących działalność leczniczą udzielający Ci świadczeń zdrowotnych.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w powiązaniu z przepisami prawa medycznego, w szczególności: ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), ustawą z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm. oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 z późn. zm ). W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych podstawą są przepisy prawa podatkowego, w tym m.in. ustawy z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo Sp. z o.o działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Twoje dane mogą być również przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Synevo Sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.
 1. Dostęp do Twoich danych:
Poza Synevo Sp. z o.o. dostęp do Twoich danych mają:
 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo Sp. z o.o., w szczególności podmioty lecznicze.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Ciebie upoważnione.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych w Synevo sp. z o.o.
Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co do za-sady przez co najmniej 20 lat, a dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat. Jeżeli dane przetwarzaliśmy w celu dochodzenia roszczeń, przechowujemy je do czasu przedawnienia tych roszczeń. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia. Więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach uzyskać można od administratora lub inspektora ochrony danych w sposób opisany w punktach 1 i 2.
 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Synevo Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 1. Podanie danych osobowych.
Korzystanie z usług Synevo Sp. z o .o jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.   Synevo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Obowiązuje od 2022-07-26