Ceny badań w sklepie internetowym są 10% niższe od cen w Punktach Pobrań – KUP ONLINE

Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
flaga ukrainy#standwithUkraine

REGULAMIN REKLAMACJI

Synevo sp. z o.o.

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235526, NIP 527-24-71-288, REGON 140136840 będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000021505.
 2. Pacjent lub Jego przedstawiciel ustawowy może złożyć skargę w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, w formie zgłoszenia:

§2

 1. Reklamacja wnosi się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wydania wyniku badania, a w przypadku braku wydania wyniku, w ciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia materiału w celu wykonania badania bądź w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży usługi, jeżeli z winy Synevo pobranie było niemożliwe.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 3. Odpowiedź na reklamacje jest dokonywana tą samą drogą, co jej zgłoszenie, chyba że wnoszący reklamację wybierze inny kanał komunikacji. W przypadku odpowiedzi drogą listowną, za dzień odpowiedzi na reklamację uznaję się datę nadania listu u wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) bądź datę nadania przesyłki u innego operatora pocztowego (firma kurierska).
 4. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni, reklamację uznaje się za zasadną.

§3

 1. W przypadku uznania reklamacji, Pacjent:
  • otrzyma zwrotu kosztów badania (pod warunkiem złożenia wyraźnej dyspozycji w tym zakresie) lub
  • otrzyma możliwość ponownego wykonania badania.
 2. W przypadku ponownego wykonania badania, Pacjent otrzyma kod umożliwiający wykonanie badania, który należy wykorzystać w ciągu 14 dni (decyduje data pobrania materiału w Punkcie Pobrań Synevo).
 3. W przypadku zwrotu kosztów badania, Synevo w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji, dokonuje zwrotu środków na rachunek Pacjenta. Dokonanie wypłaty jest możliwe wyłącznie pod warunkiem podania przez Pacjenta numeru rachunku bankowego/SKOK do zwrotu.

§4

 1. W rozumieniu Regulaminu reklamacjami są wystąpienia dotyczące jakości wykonania usługi badania laboratoryjnego.
 2. W rozumieniu Regulaminu reklamacjami nie są w szczególności wystąpienia dotyczące:
  • organizacji pracy personelu administracyjnego lub medycznego,
  • organizacji pracy Punktu Pobrań,
  • organizacji pracy Biura Obsługi Klienta (kontakt telefoniczny i e-mail),
  • lokalizacji (położenia i infrastruktury) Punktów Pobrań,
  • jakości pracy personelu administracyjnego lub medycznego;
 3. W sytuacjach, gdy treść zgłoszenia jest nieprecyzyjna lub niejednoznaczna, Synevo może zwrócić się wnoszącego reklamację z prośbą o dołączenie dodatkowego opisu zdarzenia.