Test na koronawirusa SARS-CoV-2 – jakie badanie wybrać?

Co warto wiedzieć?

Test na koronawirusa rodzaje

Testy w kierunku diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2 występują w kilku rodzajach. Różnią się one od siebie zarówno metodą uzyskania badanej próbki, jak i parametrem, który jest oceniany podczas ich wykonywania. Co za tym idzie, różne są także wskazania do ich przeprowadzenia.

Do podstawowego podziału należy rozróżnienie tych testów na testy molekularne (genetyczne) oraz testy serologiczne, nazywane także immunologicznymi.

 

BADANIAZAMÓW
Test na koronawirusa SARS-CoV-2 RT-PCR CITO – WYNIK TEGO SAMEGO DNIAKup online
Test na koronawirusa SARS-CoV-2 RT-PCRKup online
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgGKup online
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgMKup online
Test na przeciwciała koronawirusa półilościowo IgG+IgMKup online

 

Testy molekularne charakteryzują się wysoką skutecznością w wykrywaniu infekcji SARS-CoV-2, jednak ich zastosowanie jest ograniczone do ściśle określonych ram czasowych związanych z wcześniejszą fazą zakażenia. W momencie, gdy podejrzewa się, że pacjent przeszedł już chorobę COVID-19 bardziej skuteczne będzie wykonanie testu w kierunku przeciwciał skierowanych przeciwko temu konkretnemu patogenowi, gdyż pozwala on na ocenę, czy dana osoba została w przeszłości zakażona tym rodzajem koronawirusa. Badania polegające na oznaczeniu przeciwciał posiadają jednak ograniczenia w początkowej fazie choroby, jako że musi upłynąć określony czas, zanim komórki układu immunologicznego gospodarza zaczną je wytwarzać. Zjawisko to nosi nazwę „okienka serologicznego”.

 

test na koronawirusa

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR

Test na koronawirusa metodą PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 polega na wykrywaniu materiału genetycznego wirusa w próbce pobranej od pacjenta. W przypadku trwającej infekcji cząsteczki tego patogenu intensywnie namnażają się w komórkach błony śluzowej układu oddechowego gospodarza, a ich RNA (rodzaj materiału genetycznego) może być łatwo wykrywalne, co prawie bezsprzecznie potwierdza zakażenie tym patogenem – nawet zanim zaczną pojawiać się pierwsze objawy kliniczne COVID-19, w przypadku objawowego przebiegu tej choroby.

Test ten jest także skuteczny w potwierdzaniu zakażenia o przebiegu bezobjawowym, co dotyczy ok. 80% zakażonych. Badanie to, pomimo że cechuje się największą skutecznością w wykrywaniu infekcji, może nie być skuteczne podczas procesu diagnostycznego każdego pacjenta. Materiał genetyczny wirusa wykrywalny jest tylko podczas trwającej infekcji – w momencie jej wygaśnięcia badanie to posiada ograniczone zastosowanie, ponieważ wówczas liczba cząsteczek wirusa w organizmie badanej osoby gwałtownie spada, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo ich wykrycia podczas badania genetycznego.

Jak wygląda test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 molekularny rozpoczyna się od pobrania od pacjenta próbki materiału biologicznego. W tym celu wykonywane jest pobranie wymazu z nosogardzieli poprzez wykwalifikowanego pracownika w punkcie pobrań lub też samodzielne pobranie wymazu przez pacjenta z przedsionków nosa oraz tylnej ściany gardła – przy czym wiążę się to ze zwiększonym ryzykiem uzyskania niewiarygodnego wyniku, ze względu na skomplikowany proces uzyskania prawidłowej próbki. Uzyskany w taki sposób materiał w pierwszym etapie badania poddawany jest namnażaniu (amplifikacji) w celu uzyskania dostatecznie dużej ilości obecnego tam materiału genetycznego w postaci wirusowego RNA, a następnie dokonywana jest jego identyfikacja za pomocą metody RT-PCR, co z praktycznie 100% skutecznością potwierdza lub wyklucza obecnie trwającą infekcję.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – kiedy wykonać?

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR należy wykonywać:

  • w celu potwierdzenia rozpoznania zakażenia tym patogenem
  • w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą chorą jako badanie kontrolne, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność tego wirusa w drogach oddechowych pacjenta, co mogłoby się wiązać z ryzykiem przenoszenia infekcji na kolejne osoby.

Test na koronawirusa cena | Kup badanie PCR online

 

Test na koronawirusa PCR – gdzie wykonać?

test na koronawirusa gdzie wykonać

 

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 PCR wyniki

Wynik badania dostępny jest w ciągu 48 h od pobrania i można go odebrać online.

Pomimo, że test na koronawirusa PCR jest skutecznym badaniem, które rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia, to jak każde narzędzie diagnostyczne nie jest on doskonały. Istnieje niewielkie ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego (czyli niepotwierdzającego zakażenia koronawirusem, pomimo trwającej infekcji), które wynika z możliwości nieprawidłowego pobrania badanego materiału. Warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku jest obecność w wymazie komórek nabłonka, w których namnożył się wirus.

Wynik ujemny także nie wyklucza w 100% zakażenia, jako że badanie mogło zostać wykonane przed wzrostem ilości cząsteczek wirusowych do progu umożliwiającego ich wykrycie – stąd też zalecane jest powtórzenie badania genetycznego, w którym został uzyskany wynik ujemny po min. 24 godzinach w celu potwierdzenia braku zakażenia.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, czyli potwierdzającego chorobę COVID-19 badanie należy powtórzyć po upływie tygodnia, a następnie ponownie je skontrolować po co najmniej dobie – wówczas możliwe jest potwierdzenie całkowitej eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z organizmu badanego pacjenta. Ze względu na złożoność procedur wyniki testów RT-PCR w kierunku choroby COVID-19 zawsze powinny być omawiane ze specjalistą.

Test na koronawirusa – przeciwciała przeciw anty-SARS-CoV-2

Test immunologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 opiera się na identyfikacji przeciwciał określonych klas skierowanych przeciwko temu konkretnemu rodzajowi wirusa.

Przeciwciała to białka produkowane przez wyspecjalizowane komórki ludzkiego układu odpornościowego jako odpowiedź na zakażenie danym patogenem. Mają one na celu ułatwienie walki z infekcją. Przeciwciała te występują w kilku rodzajach, które określane są jako ich klasy – podczas tego badania oceniana jest klasa IgM i IgG. Różnią się one od siebie pełnioną rolą w procesie odpowiedzi immunologicznej oraz pojawiają się we krwi w różnych odstępach czasowych od momentu zakażenia – stąd też wynikają pewne ograniczenia w zastosowaniu tego badania.

Przeciwciała skierowane przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 pojawiają się najwcześniej w klasie IgM, ok. 5-7 dnia od momentu wystąpienia objawów choroby, stąd też badanie jest nieprzydatne podczas potwierdzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 na wczesnych etapach trwania choroby. Przeciwciała te różnią się także czasem, po jakim zaczynają zanikać – klasa IgG zazwyczaj utrzymuje się w organizmie osoby, która przeszła zakażenie dłużej i stanowi pewnego rodzaju „bliznę” serologiczną, która umożliwia ocenę, czy dany pacjent miał w przeszłości kontakt z wirusem. Przeciwciała w klasie IgG pojawiają się kilkanaście dni (10-14 dni) od momentu ekspozycji.

Testy na przeciwciała anty SARS-CoV-2 – jak wyglądają?

Badanie przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 opiera się na analizie próbki krwi pacjenta, która w zależności od poszczególnego rodzaju testu może zostać uzyskana na drodze pobrania jej z naczyń żylnych lub też nakłucia palca i uzyskania krwi włośniczkowej.

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 metodą półilościową nie tylko potwierdza lub wyklucza obecność przeciwciał we krwi pacjenta, ale daje możliwość oceny ich ilości w wartościach względnych. Dzięki temu można obserwować ze zmiany w odpowiedzi immunologicznej organizmu – narastania lub zanikania przeciwciał w czasie. Badanie można wykonać w różnych okresach infekcji – na początku choroby (ale po okresie okienka serologicznego), w trakcie jej trwania i w okresie zdrowienia.

Kiedy należy wykonać test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2?

Test na koronawirusa (antySARS-CoV 2) zazwyczaj wykonuje się w celu oceny, czy dana osoba przeszła już (być może bezobjawowo) infekcję tym patogenem.

Ten rodzaj badania jest także idealny jako metoda wykrywania w ogólnej populacji osób, które przechorowały COVID-19.
Osobami, które szczególnie powinny wykonać test przeciwciał skierowanych przeciwko SARS-CoV-2 są pacjenci, którzy pewien czas temu mieli kontakt z osobą chorą na COVID-19, w celu potwierdzenia lub wykluczenia przebycia tej infekcji. Dodatkowo może on zostać przeprowadzony u osób, które w przeszłości uzyskały wynik potwierdzający zakończenie infekcji koronawirusem, aby ocenić ich zdolność do produkcji przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Test na koronawirusa cena | Kup badanie przeciwciał antySARS-CoV-2

 

Test wykrywający przeciwciała koronawirusa wyniki

Ze względu na różnice pomiędzy metodami serologicznymi i molekularnymi dotyczącymi metody, rodzaju materiału oraz znaczenia klinicznego i diagnostycznego należy jego wyniki zawsze należy interpretować ze specjalistą ze względu na złożoność działania mechanizmów immunologicznych ludzkiego organizmu. W przypadku uzyskania wyniku, który jest dodatni dla przeciwciał klasy IgM, a ujemny dla IgG prawdopodobnie mamy do czynienia z wczesną fazą infekcji SARS-CoV-2, jako że przeciwciała IgG zaczynają pojawiać się później od przeciwciał IgM.

Skuteczność tego badania rośnie wraz z czasem, jaki upłynął od momentu zakażenia i osiąga najwyższe wartości po ok. 15 dniu trwania infekcji, wówczas badanie zazwyczaj wykazuje wynik pozytywny, zarówno dla przeciwciał klasy IgM jak i IgG. Z upływem czasu stężenie przeciwciał IgM będzie prawdopodobnie spadać, podczas gdy IgG będzie nadal utrzymywać na dość wysokim poziomie – wynik potwierdzający przeciwciała IgG, a jednocześnie wykluczający obecność wysokich poziomów IgM świadczy o przebytej wcześniej infekcji i/ lub kontakcie z wirusem.

Na tym etapie wiedzy, ze względu na nadal krótki okres czasu, jaki upłynął od pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 jako czynnika zakażającego człowieka, niestety nie możemy z całą pewnością stwierdzić jak długo będą wykrywane przeciwciała IgG w surowicy krwi ludzkiej. Na podstawie obserwacji osób, które przebyły infekcje spowodowane innymi wirusami można domniemywać, że będzie to kilka miesięcy lub lat. Nie jest także oczywiste, czy przechorowanie COVID-19 spowoduje nabycie odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Obecne doniesienia naukowe wskazują, że może się zdarzyć reinfekcja i takie przypadki były już odnotowane.

Test antygenowy na koronawirusa – co to jest?

Poza klasycznie wykonywanymi testami PCR oraz testami serologicznymi w kierunku specyficznych przeciwciał wykonywane są testy antygenowe.

Test antygenowy wykonywany jest na podstawie wymazu z nosogardła pacjenta. Materiałem do badania są komórki nabłonkowe dróg oddechowych, w których mogą znajdować się cząsteczki wirusa. Ten rodzaj badania wykrywa tylko specyficzne białka budujące wirusa. Test antygenowy charakteryzuje się wysoką skutecznością w tym samym przedziale czasowym, co badanie PCR, jako że niezbędna jest wysoka ilość cząsteczek wirusowych, aby możliwe było wykrycie infekcji.

 

Test antygenowy powinno wykonywać się we wczesnych stadiach zakażenia – 5-7 dni od momentu pojawienia się objawów koronawirusa.

INFORMACJEPrzeczytaj

Objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus a grypa – jakie są różnice i podobieństwa?

Koronawirus porady – jak uchronić się przed zakażeniem COVID-19

Źródła:

Scroll Up